headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Hur räknar jag ut hur många betalda semesterdagar en arbetstagare ska ha?

Semesterlagen har regler om hur du ska räkna ut antalet betalda semesterdagar.

Du kan avtala med den anställde om det blir förmånligare. Om du som arbetsgivare är bunden av kollektivavtal kan det finnas andra semesterregler i kollektivavtalet som du ska följa. 

Så här räknar du antalet semesterdagar enligt semesterlagen:  

Du tar antalet dagar arbetstagaren varit anställd hos dig under intjänandeåret, som är mellan 1 april – 31 mars, och tar sedan bort de dagar som arbetstagaren varit helt frånvarande från arbetet utan lön. Frånvaro som beror på semesterledighet, semesterlönegrundande frånvaro eller arbetsfria dagar ska inte tas bort. Resultatet divideras med antalet anställningsdagar inklusive frånvarodagarna under intjänandeåret. Kvoten multipliceras med antalet semesterdagar arbetstagaren har rätt till per semesterår, minimum 25. Avrunda till närmsta högre heltal. 

Formler för att räkna ut semester

Observera att om du har kollektivavtal eller praxis på arbetsplatsen för beräkning av antal semesterdagar ska de reglerna användas för beräkning. Men annars kan du använda följande formler. 

((antal anställningsdagar under intjänandeåret - frånvaro som inte är semesterlönegrundande) / antal anställningsdagar under intjänandeåret) x antal semesterdagar = antal betalda semesterdagar 

För en anställd som varit anställd hela intjänandeåret, bara haft semesterlönegrundande frånvaro och har 25 semesterdagar blir uträkningen: 

((365 – 0) / 365) x 25 = 25 betalda semesterdagar 

För en anställd som varit anställd i 80 dagar och inte haft någon frånvaro blir uträkningen: 

80 / 365) x 25 ≈ 5,48   vilket avrundas uppåt till 6 betalda semesterdagar 

Exempel:  

Arbetsgivaren tillämpar 25 dagars semester. Eva har varit anställd under hela intjänandeåret, hon har tagit ut 20 semesterdagar, varit föräldraledig 40 dagar, sjuk 10 dagar och tjänstledig för studier i 140 dagar för en enstaka kurs på universitet.  De föräldralediga dagarna är semesterlönegrundande, likaså sjukdagarna och semesterdagarna. Men tjänstledigheten för studier är inte semesterlönegrundande. 

((365 – 140) / 365) * 25 ≈ 15,41   vilket avrundas uppåt till 16 betalda semesterdagar 

Exempel: 

Arbetsgivaren anställde Adam den 1 mars. I anställningsavtalet har arbetsgivaren och Adam kommit överens om 30 dagars semester. Adam har ingen frånvaro under sin första anställningsmånad. 

Första sommaren har Adam rätt till betald semester beräknat enligt följande. 

(31/365) * 30 ≈ 2,55 vilket avrundas uppåt till 3 betalda semesterdagar. Arbetstagaren har alltså rätt till 3 betalda semesterdagar. Resterande 27 semesterdagar är obetalda semesterdagar. Arbetsgivaren kan inte tvinga Adam att ta ut obetalda semesterdagar. Adam har inte rätt att spara obetalda semesterdagar till ett senare semesterår. 

Redovisa semesterlönen i lönespecifikationen

Det är du som arbetsgivare som ska se till att dina anställda tar ut sina betalda semesterdagar. Om en anställd har rätt till 20 eller fler betalda semesterdagar ska du att se till att minst 20 semesterdagar tas ut under semesteråret. En anställd med mer än 20 betalda semesterdagar har rätt att spara resterande dagar till ett senare semesterår. Semesterlönen för de dagar som varken tas ut eller får sparas ska du som arbetsgivare betala ut efter semesterårets slut. 

Du bör som arbetsgivare vara noga med att ha anteckningar om hur många betalda semesterdagar som tagits ut och hur många som sparats och för hur länge. Var också noga med att redovisa semesterlönen i lönespecifikationen. Tänk alltid på att om du som arbetsgivare har kollektivavtal kan andra regler för beräkning antal betalda semesterdagar finnas i kollektivavtalet!

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap