För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

EU-principer för offentlig upphandling

För all offentlig upphandling gäller följande fem grundläggande EU-rättsliga principer. Dessa principer är viktiga att känna till för företag som deltar i offentlig upphandling.

Varje offentlig upphandling måste nämligen leva upp till dessa principer, annars kan det innebära en överträdelse av upphandlingsreglerna. De grundläggande principerna står omnämnda i samtliga upphandlingslagar. I lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och lagen om upphandling av koncessioner (LUK) återfinns principerna i 4 kap 1 §. I lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) framgår principerna av 1 kap 11 §.

1. Principen om icke-diskriminering

Denna princip innebär att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer på grund av nationalitet eller verksamhetsort. Företag från andra geografiska områden ska behandlas på samma sätt som företag från den egna orten.

2. Principen om likabehandling

Denna princip innebär att alla leverantörer ska behandlas lika och ges lika förutsättningar. Som ett exempel måste alla leverantörer samtidigt få tillgång till samma information, så att ingen hamnar i ett bättre läge än övriga.

3. Proportionalitetsprincipen

Denna princip innebär att kraven på leverantören och kraven i kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas. Den upphandlande myndigheten får inte ställa krav som går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med den aktuella upphandlingen. De krav som ställs ska alltså vara rimliga och relevanta.

4. Principen om öppenhet

Denna princip innebär att upphandlingsförfarandet ska präglas av öppenhet och förutsebarhet. Detta innebär bl.a. att förfrågningsunderlaget som ligger till grund för upphandlingen måste vara klart och tydligt formulerat och måste innehålla alla krav som ställs.

5. Principen om ömsesidigt erkännande

Denna princip innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en EU/EES-medlemsstats behöriga myndigheter ska accepteras också i övriga EU/EES-länder.

Ett företag som anser att en upphandling genomförs på ett felaktigt sätt (t.ex. innehåller orimliga krav) bör i första hand vända sig till den upphandlande myndigheten och peka på problemet. Om detta inte leder till rättelse och företaget anser sig lida skada har företaget möjlighet att överklaga upphandlingen till domstol (förvaltningsrätten) för ställningstagande. Läs mer om överklagande.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.