headphones newspaper video-player

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling blir aktuellt när myndigheter och andra offentliga aktörer ska köpa in varor, tjänster eller byggentreprenader. Det är själva inköpsproceduren som kallas offentlig upphandling.

Staten, landstingen och kommunerna omfattas av upphandlingsreglerna. Även kommunala bolag omfattas.

Stat, kommuner och landsting i Sverige uppskattas upphandla varor, tjänster och byggentreprenader till ett värde av omkring 640 miljarder kronor per år.

I korthet kan offentlig upphandling sägas gå till på så sätt att den offentliga aktör som behöver köpa in något förbereder sig genom att arbeta fram upphandlingsdokument som anger vad det är myndigheten vill köpa in samt krav och förutsättningar för detta.

När detta är klart publicerar myndigheten en annons i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig. Intresserade företag kan ta del av annonsen och upphandlingsdokumentet och har möjlighet att komma in med anbud inom viss tidsfrist, som anges av den upphandlande myndigheten.

Den upphandlande myndigheten kontrollerar först om anbudsgivarna uppfyller förutsättningarna för kvalificering. När detta är klart utvärderar myndigheten de anbud som lämnats in av de anbudsgivare som uppfyller kvalifikationskraven.

Företag som anser att upphandlingen har gått felaktigt till har möjlighet att överklaga upphandlingen inom viss tid (ofta 10 dagar, men kan ibland även vara 15 dagar).

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD