För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Så fungerar direktupphandling

En direktupphandling kan förklaras som en upphandling som inte behöver annonseras och där anbuden inte behöver ges i viss form.

Nedan ges en övergripande beskrivning av förutsättningarna vid direktupphandling. För närmare information hänvisas till Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket

När får direktupphandling användas?

Direktupphandling får användas om förutsättningarna nedan är uppfyllda:

  • Om avtalets värde understiger gränsvärdet 586 907 SEK. Detta gäller enligt LOU för direktupphandling av varor, tjänster och byggentreprenader.

  • Om avtalets värde understiger gränsvärdet 1 092 436 SEK. Detta gäller enligt LUF för direktupphandling av vatten, energi, transporter och posttjänster.

  • Om avtalets värde understiger gränsvärdet 2 631 028 SEK. Detta gäller enligt lagen om upphandling av koncessioner (LUK).

Observera att kontraktsvärdet handlar om den upphandlande myndighetens samlade inköpsbehov av en viss kategori vara, tjänst eller byggentreprenad. Alla upphandlingar som rör samma slags varor/tjänster/byggentreprenader under ett räkenskapsår ska räknas samman vid beräkning av gränsvärdet för direktupphandling. Det är det totala beloppet som avses, dvs. inklusive eventuella förlängningsklausuler, optioner och liknande.

• Om det finns synnerliga skäl.

Detta är en undantagsbestämmelse som tolkas mycket restriktivt. Synnerliga skäl avser bland annat oförutsedda händelser som den upphandlande myndigheten inte själv kunnat råda över. Att den upphandlande myndigheten hamnat i tidsnöd beroende på dålig egen planering medför inte att den har rätt att direktupphandla.

Myndigheterna ska dokumentera och ha riktlinjer

Om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor ska myndigheterna anteckna skälen till att de gör direktupphandling och även annat av betydelse.

Myndigheterna ska även anta riktlinjer för sin hantering av direktupphandlingar.

Otillåten direktupphandling kan leda till ogiltiga avtal

Om direktupphandling görs utan att förutsättningarna för att genomföra direktupphandling har varit uppfyllda, handlar det om otillåten direktupphandling. Avtal som har uppkommit genom otillåten direktupphandling, kan förklaras ogiltiga.

Ett företag som anser att ett avtal har uppkommit till följd av en otillåten direktupphandling kan överklaga upphandlingen till förvaltningsrätten. En sådan ansökan ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom sex månader från det avtalets slöts. Domstolen ska ogiltigförklara avtal som har ingåtts genom otillåten direktupphandling.

Innebörden av att ett avtal förklaras ogiltigt är att det inte kan göras gällande av någon av parterna. Om förpliktelserna i avtalet helt eller delvis fullgjorts är huvudregeln att prestationerna ska återgå.

Direktupphandlingar kan annonseras i förväg

Det finns en möjlighet för upphandlande myndigheter som vill direktupphandla ett avtal att försäkra sig om att avtalet inte senare kan komma att ogiltigförklaras. Detta sker genom s.k. förhandsinsyn, vilket innebär att myndigheten i en elektronisk annonsdatabas annonserar sin avsikt att ingå avtal genom direktupphandling.

Företag som har invändningar mot en sådan planerad direktupphandling kan överklaga till förvaltningsrätt inom tio dagar. Om ingen har överklagat den förhandsannonserade direktupphandlingen inom denna tidsfrist kan avtalet ingås utan risk för ogiltighet.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.