headphones newspaper video-player

Rot & rut-avdrag

Vad gäller för ROT- och RUT-avdrag? Här hittar du reglerna som började gälla 1 januari 2016.

ROT-avdrag

Den som äger småhus eller har en bostadsrätts-/ägarlägenhet kan få en skatterabatt med upp till 50 000 kr per person. Skatterabatten är 30 procent av arbetskostnaden inklusive moms. Underlaget är alltså högst 100 000 kr per person.

Du som företagare debiterar kunden materialkostnaden och halva arbetskostnaden inklusive moms. Resten får du begära från Skatteverket. Det är bara arbetskostnaden som ger skatterabatt. Kunden betalar sin del av fakturan och därefter kan du göra en ansökan om resten hos Skatteverket. Om du delfakturerar arbetskostnaden ska du ha med ROT-avdraget redan i dessa fakturor.

Vem kan göra ROT-avdrag?

Myndiga lagfarna ägare (fysiska personer) kan få ROT-avdrag. Kunden ska stå som ägare/delägare på lagfarten för fastigheten, eller som innehavare av bostadsrätt, tomträtt.

Huvudprincipen är att arbetskostnaden för alla reparationer, om- och tillbyggnader i småhus samt arbete på tomten i samband med ledningsdragning etc. För bostadsrätter och ägarlägenheter godkänns bara arbetskostnader för de delar av lägenheten som den boende har ansvar för, d.v.s. inte utsidan. Exempel på vad som kan vara ROT-tjänster finns på Skatteverkets hemsida. Flerfamiljsfastigheter får inget ROT-avdrag.


RUT-avdrag

Den som äger småhus eller har en bostadsrätts-/ägarlägenhet kan få en skatterabatt med upp till 25 000 kr per person och år. För de som vid årets ingång hade fyllt 65 år gäller istället gränsen 50 000 kr per person och år. Skatterabatten är 50 procent av arbetskostnaden inklusive moms.

Vem kan göra RUT-avdrag?

Köpare av RUT-tjänster som utförs i köparens eget eller köparens föräldrars bostad. Exempel på vad som kan ses som RUT-tjänster finns på Skatteverkets hemsida. 


Gäller både RUT och ROT

Fakturamodellen gäller både för RUT- och ROT-tjänster. Trots att Skatteverket betalar ut till dig som företagare är det kunden som får skatterabatten och måste uppfylla villkoren. En kunds totala skatterabatt för både ROT och RUT under ett år är högst 50 000 kr. Fråga därför alltid kunden hur mycket kunden använt tidigare.

Det är bara den som själv äger småhuset eller är medlem i bostadsrättsföreningen som kan få skatterabatt. Det innebär att du måste kontrollera att kunden verkligen är ägare. Det räcker inte att kunden är gift eller sambo med ägaren. Kunden måste dessutom vara myndig. Det kan vara viktigt att tänka på om det är flera delägare som ska vara kunder.

Fakturans innehåll

De här uppgifterna bör finnas på en faktura som är underlag för RUT- eller ROT-avdrag:

  1. Vem som har utfört arbetet.
  2. Uppgift om att utföraren har F-skatt.
  3. Kundens personnummer.
  4. Vilken typ av arbete som har utförts.
  5. Var arbetet är utfört och under vilken tidsperiod
  6. Om arbetet avser ROT ska fastighetsbeteckning eller bostadsrättsföreningens organisationsnummer och dess lägenhetsnummer framgå
  7. Fördelningen av kostnaden på arbete respektive material och övriga kostnader (t.ex. resor och debitering för maskiner).
  8. Fakturans totala belopp exklusive och inklusive moms, även momsens storlek och procentsats.
  9. Skatterabattens storlek.

Ansök om utbetalning

Du kan som utförare begära ersättning för RUT och ROT via Skatteverkets e-tjänst. Detta förutsätter att du har e-legitimation.

Om det visar sig att kunden redan medgetts preliminär skattereduktion med maximalt belopp kommer Skatteverket inte att betala ut några pengar till dig. Då får du istället vända dig till kunden för att få resterande del av betalningen

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD