podcast news play företagaren I media förmån
Foto: Shutterstock.com

Kan jag kräva covidbevis av mina kunder?

Fråga: Kan jag kräva att kunder och gäster ska ha vaccinerat sig eller visar negativt test för Covid-19 för att få besöka företagets event, restaurang eller butik?

Uppdaterad 19 januari 2022.

Svar från juristen: En arrangör, restaurang, butik eller annat företag bestämmer vilka krav som kan ställas på besökare till företagets lokal eller område. Detta så länge kraven inte är diskriminerande enligt diskrimineringslagen. Förbud mot diskriminering gäller bland annat vid tillhandahållande av varor och tjänster till allmänheten och allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det gör att ditt företag kan ställa krav på covidbevis men får då räkna med att någon som inte har covidbevis åberopar exempelvis religiösa skäl och då måste arrangören ha en plan för hur det ska hanteras.

För allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och mässor, som hålls inomhus med fler än 100 deltagare gäller att arrangören ska ställa krav på vaccinationsbevis från den 1 december 2021. Från den 19 januari 2022 ska arrangörer av den här typen av större evenemang som kräver vaccinationsbevis dessutom begränsa deltagarantalet till max 500 deltagare. En deltagare är en person som besöker evenemanget. Som deltagare räknas därför inte funktionärer, ordningsvakter eller annan personal som tjänstgör på uppdrag av arrangören.

Om arrangören delar upp en lokal, det område eller utrymme där den allmänna sammankomsten, offentliga tillställningen eller mässan hålls i sektioner, gäller deltagarbegränsningen på 500 deltagare per sektion. Detta förutsätter att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till sammankomsten eller tillställningen. En sådan uppdelning av deltagarna möjliggör att ett evenemang i sin helhet kan ha fler än 500 deltagare.

Kravet på vaccinationsbevis gäller inte för personer under 18 år och för personer som på grund av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot sjukdomen covid-19. Arrangören ska i de fallen på annat sätt förvissa sig om att de uppfyller krav för undantaget. Det kan arrangören göra genom att kontrollera personens legitimation eller genom att personen visar upp till exempel ett intyg utfärdat av en läkare eller en annan handling utfärdad av hälso- och sjukvårdspersonal i vilken det intygas att personen avråds från att vaccineras på grund av medicinska skäl.

Arrangören får behandla de personuppgifter som behövs för verifieringen. Men personuppgifterna får inte lagras.

Covidbevis inget frikort

Även om samtliga besökare på ett event har ett covidbevis finns de allmänna kraven på arrangören att vidta åtgärder för att minska smittspridningen. Även deltagare med vaccinationsintyg ska enligt smittskyddslagen genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att hindra att smittan sprids.

Diskrimineringsgrund inte prövad

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har ännu inte prövat frågan om covidbevis vid exempelvis evenemang. En bedömning kan komma att behöva göras med hänsyn till förbudet mot indirekt diskriminering, detta om kravet på något sätt skulle åsidosätta personer som har en koppling till någon av diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder. Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.