headphones newspaper video-player
Foto: Shutterstock.com

Kan jag kräva att mina anställda vaccinerar sig?

Fråga: Kan jag som arbetsgivare kräva att mina anställda vaccinerar sig? Kan jag kräva att en anställd testar sig för covid-19? Kan jag säga upp en anställd som vägrar att testa eller vaccinera sig?

Svar från juristen: Nej, arbetsgivare kan inte tvinga anställda att vaccinera sig. Rätten att bestämma över vilka medicinska behandlingar någon vill underkasta sig utgör en del i den enskildes rätt till personlig integritet. Det betyder att arbetsgivaren inte kan kräva att anställda vaccinerar sig utom om det finns stöd i lag, annan föreskrift, kollektivavtal eller om det på annat sätt inte strider mot god sed på arbetsmarknaden.

Överenskommelse om hälsotester

Vad gäller tester för covid-19 kan arbetsgivaren och facket komma överens om antikroppstester och andra hälsotester i ett lokalt kollektivavtal. Arbetsgivaren och den anställde kan också avtala om detta i ett enskilt anställningsavtal. Om det finns en giltig överenskommelse och den anställde vägrar att testa sig, finns det visst utrymme för arbetsgivaren att vidta arbetsrättsliga åtgärder. Innan en uppsägning på grund av personliga skäl kan bli aktuell måste arbetsgivaren dock kunna visa att arbetstagaren varit medveten om att vägran kommer att leda till uppsägning, att arbetsgivaren inte kan vidta andra åtgärder och att arbetsgivaren inte har möjligheter till omplacering till en annan tjänst där vägran inte är ett problem.

Personlig integritet

Om det inte finns någon överenskommelse om antikroppstester måste en avvägning mellan arbetsgivarens intresse att antikroppstesta den anställde och den anställdes intresse om att värna sin personliga integritet. I verksamheter där det inte finns stöd för arbetsgivarens krav på testning eller vaccination saknas möjligheter att vidta arbetsrättsliga åtgärder i form av uppsägning om den anställda vägrar att testa eller vaccinera sig.

Bedömning i det enskilda fallet

Som arbetsgivare och verksamhetsutövare är du skyldig att se till att verksamheten bedrivs på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt. Det innebär bland annat att du måste undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att minska risken för smittspridning av covid-19 på arbetsplatsen. Åtgärder som kan vidtas är inte begränsade till tester och vaccinering utan även mindre långtgående åtgärder kan vara tillräckliga för just din verksamhet. Det är därför viktigt att göra en bedömning i det enskilda fallet och analysera vilka konsekvenser och/eller risker som finns. Åtgärderna som vidtas får inte vara oproportionerliga och gå utöver den enskildes integritet. 

Den enskilde har ansvar för att inte föra smitta vidare

Arbetsgivare kan inte utan stöd i lag med mera stänga av en anställd från arbetsplatsen utan lön. Däremot kan det vara möjligt för arbetsgivaren att utan stöd i lag med mera hindra en anställd från att komma till arbetsplatsen om arbetsgivaren under tiden betalar lön i enlighet med anställningsavtalet. Om den anställde stannar hemma på grund av att denne är sjuk och har nedsatt arbetsförmåga har han eller hon rätt till sjuklön. Om den anställde inte är sjuk men inte får arbeta på grund av att han eller hon är eller kan vara smittad, har den anställde inte rätt till sjuklön men kan ha rätt till smittbärarpenning från Försäkringskassan. Det är viktigt att understryka att den enskilde har ansvar för att inte föra smitta vidare enligt bland annat smittskyddslagen.

Uppmuntra vaccinering är okej

Du som arbetsgivare får uppmuntra anställda att testar sig för covid-19 och vaccinerar sig. Men du måste följa de arbetsrättsliga reglerna när du vidtar åtgärder med anledning av att någon inte testar eller vaccinerar sig.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.