headphones newspaper video-player
Foto: Shutterstock.com

Gäller pandemilagen för rullande butiker?

Fråga: Vi har en rullande butik och besöker våra kunder. Gäller pandemilagen för oss? Vad ska vi göra enligt de nya reglerna? Hur länge kommer reglerna gälla?

Svar från juristen: Pandemilagen och Folkhälsomyndighetens kompletterande föreskrifter och allmänna råd gäller för bland annat handelsplatser. Som exempel på handelsplatser nämns i pandemilagen köpcentrum, varuhus, gallerior, butiker, serviceinrättningar och andra handelsplatser som är öppna för allmänheten. Så reglerna gäller till exempel även när handelsplatsen är utomhus eller i ett fordon som är öppet för allmänheten.

Verksamheter som inte direkt omfattas av reglerna ska dock säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens tidigare föreskrifter som fortfarande gäller.


Handelsplatser

Handelsplatser ska utöver de allmänna reglerna: 

1. beräkna det maximala antalet kunder eller besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt (maxantalet),

2. skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen enligt 1 har gjorts, 

3. tydligt anslå maxantalet, 

4. säkerställa att maxantalet inte överskrids till exempel genom att räkna in- och utpasserande kunder och besökare,

5. informera sina kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas,

6. erbjuda sina besökare och kunder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion, 

7. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit, 

8. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och 

9. hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Minst 10 kvadratmeter

Maxantalet besökare och kunder ska beräknas på sådant sätt att varje besökare eller kund, inom varje avgränsat utrymme, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Åtgärderna enligt 1-4 ska göras för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig.  

Bestämmelserna i 1-4 ovan gäller inte för gallerior och köpcentrum. Gallerior, köpcentrum och varuhus ska spärra av eller ta bort möblemang och utrustning på inomhustorg och andra liknande områden där människor samlas. 

Undvik trängsel

Trängsel kan undvikas genom att  

1. anvisa besökare till en särskilt angiven in- eller utgång, 

2. ta fram alternativa lösningar till fysiska köer,

3. anvisa vilket avstånd som kunder eller besökare bör hålla till varandra samt hur de bör förflytta sig i en lokal, och 

4. informera kunder eller besökare om att handla ensamma och på tider med mindre beläggning.

Pandemilagen gäller till utgången av september 2021. Du får därför räkna med att reglerna kommer att gälla så länge om inget annat meddelas. 

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.