headphones newspaper video-player
Personerna på bilden har inget med frågan att göra. Foto: Shutterstock.com

Anställd jobbar trots förkylningssymptom

Fråga: Jag har en anställd som kom till arbetsplatsen, under rådande pandemi, trots att hen var småförkyld och hostig. Vi har en policy på att arbetsplatsen om att alla medarbetare ska stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Nu har han även visat positivt för covid-19. Vad kan vi göra?

Svar från juristen: Som arbetsgivare ska du anmäla allvarliga tillbudet till Arbetsmiljöverket och dokumentera det inträffade. Som verksamhetsansvarig ska du vidta åtgärder för att hindra smittspridning i verksamheten, till exempel upprepa informationen om vad som gäller på arbetsplatsen och ändrade rutiner.

Anmäl allvarligt tillbud

Du ska som arbetsgivare skicka en anmälan om ett allvarligt tillbud på arbetsplatsen till Arbetsmiljöverket då coronaviruset anses utgöra en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Du kan läsa mer om detta på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Du ska även dokumentera att andra på arbetsplatsen har blivit utsatta för exponering. Det innebär att du som arbetsgivare ska dokumentera vem eller vilka arbetstagare som blivit exponerade, vilken typ av arbete som utfördes, vilket smittämne arbetstagaren exponerats för och vilka arbetsuppgifter som utfördes, när arbetstagaren exponerades. Denna dokumentation ska sparas i tio år.

Tillfällig covid-19-lag

Att som anställd komma till sin arbetsplats med förkylningssymptom innebär en risk för smittspridning och är inte förenligt med bland annat Folkhälsomyndighetens föreskrifter om förebyggande smittåtgärder. Vidare finns sedan den 10 januari 2021 en tillfällig covid-19 lag (även kallad pandemilagen) som bland annat tar upp var och ens skyldigheter och ansvar för att medverka till att förhindra smittspridning av sjukdomen covid-19.

Utfärda en skriftlig erinran

Har ni som arbetsgivare infört egna policys kring detta har arbetstagaren även brutit mot gällande anställningsavtal och betett sig illojalt genom att inte efterleva de av arbetsgivaren utfärdade policys. Du bör som arbetsgivare utfärda en skriftlig erinran till arbetstagaren. I den ska det tydligt framgå vad den anställde gjort sig skyldig till och även vilka konsekvenser som kan följa av det agerandet från den anställdes sida. Det är bara i extrema undantagsfall som en smittspridning på arbetsplatsen skulle bedömas vara så allvarligt att det kan leda till uppsägning på grund av personliga skäl efter en bedömning i det individuella fallet.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.