podcast news play företagaren I media förmån faq

Extraanställa under sommaren/julen?

Undvik att göra misstag när du anställer extrapersonal, exempelvis under sommaren! Företagarnas jurister tipsar om vad som är viktigt att tänka på i denna guide.

Skriv anställningsavtal 

Huvudregeln i LAS är att arbetsgivare anställer arbetstagare tillsvidare. Men LAS ger möjlighet för arbetsgivare att avtala om tidsbegränsade anställningar. Eftersom huvudregeln enligt LAS är att det är en tillsvidareanställning ska du som arbetsgivare se till att det skrivs ett anställningsavtal eftersom du kan behöva visa i efterhand att det var fråga om en visstidsanställning. De tidsbegränsade anställningsformerna är säsongsanställning, visstidsanställning av personer över 67 år, vikariat och allmän visstidsanställning. Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal kan det finnas andra regler om anställningsformer. 

Ange slutdatum 

Anställningen är bara en visstidsanställning om ni angett en period. Om ni avtalat om en visstidsanställning kan den normalt inte sägas upp i förtid. Vid långa visstidsanställningar kan det därför vara lämpligt att skriva en ömsesidig möjlighet att säga upp.

Detta kan markeras genom att perioden skrivs från ett visst datum dock längs t.o.m. ett annat datum och att ni sedan skriver in uppsägningstiden. Arbetsgivaren ska i dessa fall ha saklig grund för uppsägning på samma sätt som vid tillsvidareanställning. 

Välj rätt visstidsanställningsform 

Beroende på skälet till att du som arbetsgivare vill anställa kan du välja olika tidsbegränsade anställningsformer. Dessa beskrivs nedan. Skillnaden är bl.a. i motivering och hur länge du kan tidsbegränsa anställningen. Om du som arbetsgivare har kollektivavtal kan finnas andra regler kring detta i kollektivavtalet. 

  • Säsongsanställning är möjligt då behovet av arbetskraft bara finns under säsongen. Normalt handlar det om arbetsuppgifter som styrs av årstidernas växlingar. Typiska branscher där detta förekommer är inom turism och lantbruk. 

Säsongsanställning är möjligt då behovet av arbetskraft bara finns under säsongen. 

  • Det finns även en särskild visstidsanställningsform för personer över 67 år då man anser de inte har samma behov av anställningsskydd eftersom de har rätt till pension. Det ger dig som arbetsgivare en utmärkt möjlighet att tillfälligt återanställa personal som gått i pension. 
  • Vikariat kan användas när arbetstagaren ska ersätta någon arbetstagare som är frånvarande eller i avvaktan på tillsättning av tjänsten. Anställningsformen har den begränsningen att arbetstagaren kan vara anställd med vikariatsanställning i sammanlagt högst två år under de senaste fem åren, sedan omvandlas anställningen till en tillsvidareanställning. 
  • Allmän visstidsanställning kan användas utan någon motivering. Begränsningen är istället att anställningen omvandlas till en tillsvidareanställning om arbetstagaren varit anställd sammanlagt i två år under de senaste fem åren med allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsanställning. 

Den 1 maj 2016 ändrades LAS regel om beräkning av sammanlagd anställningstid vid allmän visstidsanställning. Tidigare gällde att det bara var sammanlagda allmänna visstidsanställningar i mer än två år de senaste fem åren som ledde till en omvandling till tillsvidareanställning. 

Lön 

Lön gäller efter överenskommelse och styrs bl.a. av kompetens, bransch- och marknadsläge. I många kollektivavtal finns lägsta lönenivåer angivna. Ofta har fackförbunden också rekommendationer om var lönen för skolungdom och extra personal bör ligga.

I de fall då anställningen är kortare än tre månader kan avtalas att semesterledighet inte ska läggas ut. Den anställde har alltid rätt till semesterersättning och den ska utbetalas senast en månad efter det att anställningen har upphört. 

På lönebeskedet ska semesterersättningen redovisas separat. Saknas kollektivavtal beräknas ersättningen enligt semesterlagen, vilket som huvudregel innebär 12 procent av intjänad lön. Vid sjukdom är huvudregeln att man har rätt till sjuklön från första dagen av anställningen, undantaget är om anställningen är kortare än en månad, då måste arbetstagaren varit anställd fjorton kalenderdagar i följd för att ha rätt till sjuklön. 

Försäkringar 

Det finns inget lagkrav på försäkringar. Om du är bunden av kollektivavtal finns regler om försäkringar i kollektivavtalet, tänk på att kontrollera omfattningen om den anställde t.ex. arbetar deltid. Du bör kontrollera försäkringsskyddet även i andra fall när det gäller t.ex. olycksfall på arbetsplatsen. 

Från 1 juni 2016 gäller fulla arbetsgivaravgifter även för personer födda 1991 eller senare. 

Skolungdomar 

När du anställer personer som inte fyllt 18 år finns särskilda arbetsmiljöregler för minderåriga som begränsar bl.a. arbetsuppgifter och arbetstider på ett annat sätt än för vuxna. Du hittar utförlig information om detta på Arbetsmiljöverkets webbplats. 

Se vidare vår text om att anställa ungdomar. 

För skolungdomar finns särskilda möjligheter till jämkning. De kan enkelt begära det på Skatteverkets webbplats och ska sedan lämna beslutet till dig som arbetsgivare. Du kan tipsa skolungdom om att gå in på Skatteverkets sida i ämnet. 

Som arbetsgivare betalar du fr.o.m. den 1 juni 2016 fulla arbetsgivaravgifter även för personer födda 1991 eller senare. Detta eftersom de lägre arbetsgivaravgifterna för unga slopats från det datumet. 

Anställa egna barn 

Om du anställer dina egna barn finns särskilda skatteregler. Ditt barn är också undantaget från reglerna om anställningsskydd om du är egenföretagare eller har företagsledandeställning. I övrigt gäller samma arbetsmiljöregler m.m. 

Om ditt barn är under 18 år räknas barnet som minderårigt och då gäller särskilda regler ur arbetsmiljösynpunkt. Arbetsmiljöverket har mer information på sin webbplats och i sin föreskrift om minderåriga. Där framgår bl.a. vilka arbetsuppgifter minderåriga får utföra i olika ålderintervaller, vilka arbeten som är förbjudna, tillåtna arbetstider m.m. 

Är barnet under 16 år ska ersättningen till barnet inte anses som lön skatterättsligt. Det innebär att du varken ska betala arbetsgivaravgift eller får dra av lönen i den enskilda firman och barnet ska inte ta upp inkomsten till beskattning. 

Är barnet 16 år eller äldre får du skatterättsligt göra avdrag för en marknadsmässig lön till barnet. Är du inte redan registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket ska du skicka in en skatte- och avgiftsanmälan där du uppger att du är arbetsgivare. Du kommer då att få en arbetsgivardeklaration varje månad där du redovisar bl.a. avdragens skatt och arbetsgivaravgift. 

Instruera noga 

Som alltid när du tar in ny personal är det viktigt att ge dem en bra start med tillräcklig information om rutiner, säkerheten på arbetsplatsen m.m. Tänk också på att förvarna om t.ex. fakturabedragare och andra som ställa till problem. 

Få personlig hjälp! 

Ring våra jurister och få hjälp med din fråga. Det ingår utan extra kostnad för dig som är, eller blir, medlem i Företagarna. 

Du kan också läsa vanliga frågor och svar i vår FAQ. 

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.