För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vad betyder regeringens förslag om utökade möjligheter till skatteanstånd?

Publicerad 29 dec 2022
Regeringen föreslår utökade möjligheter att få anstånd på skatten så att företag kan tackla de höga elkostnaderna. Men vad innebär det?

Regeringen föreslog den 29 december ändringar i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall. Förslaget är tänkt att dämpa de likviditetsproblem som många företag upplever på grund av de höga energipriserna och osäkerheten på energimarknaden i övrigt.

Vilka skatter kan företag få anstånd med?

Skatteverket får enligt lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall bevilja anstånd med inbetalning av avdragen preliminär skatt, arbetsgivaravgifter samt mervärdesskatt.

Hur många redovisningsperioder kan företag få anstånd för?

Enligt regeringens förslag ska anstånd kunna beviljas för högst 12 redovisningsperioder (mot i dag nio) om redovisningsperioden är en kalendermånad, och för högst fyra redovisningsperioder om redovisningsperioden är ett kalenderkvartal (i dag tre).

Vilka anståndsperioder gäller enligt regeringens förslag?

Regeringen föreslår att det ska vara möjligt att bevilja anstånd för redovisningsperioder som infaller under januari 2020–januari 2021, oktober–december 2021 och april–juni 2022. Den sistnämnda perioden är det nya i förslaget. De andra perioderna infördes i lagtexten i extra ändringsbudgetar under pandemin.

Kan företag som redan fått anstånd söka om fler redovisningsperioder?

Ja, enligt regeringens förslag kan företag som redan har beviljats anstånd med inbetalning av exempelvis mervärdesskatt med nio redovisningsperioder beviljas ytterligare tre redovisningsperioder, så att de blir tolv.

Hur behandlas retroaktiva anstånd enligt regeringens förslag?

Ett företag som beviljas anstånd på skatt eller avgift för en redovisningsperiod som redan är inbetald får i så fall ett belopp motsvarande skatten eller avgiften krediterad på den skattskyldiges skattekonto. Regelverket som föreslås gör det alltså möjligt att få skatteanstånd retroaktivt.

Hur lång är anståndstiden?

Anståndstiden får bestämmas till längst ett år, dock längst till och med den 12 september 2023 (i dag 12 februari 2023).

Kan anståndstiden förlängas?

Ja, anståndstiden får efter ansökan förlängas med som längst ett år.

Vad händer om företag inte kan betala efter anståndstiden?

Skatteverket får efter ansökan förlänga anståndstiden med som längst 36 månader efter att den maximala anståndstiden enligt 1 § tredje stycket lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall i har upphört. För att det ska bli möjligt måste Skatteverket samtidigt bevilja en avbetalningsplan, enligt vilken anståndsbeloppet ska vara avbetalt i samband med att denna ytterligare förlängda anståndstid upphör.

Betalar företagen ränta på den uppskjutna skatten?

Ja, företag som har beviljats anstånd betalar den kostnadsränta som enligt 65 kap. 7 § första stycket första meningen och tredje stycket Skatteförfarandelagen gäller vid anstånd. Kostnadsräntan beräknas från och med dagen efter beloppets ursprungliga förfallodag till och med den dag då anståndsbeloppet senast ska vara inbetalt.

Betalar företagen någon avgift för den uppskjuta skatten?

Ja, en anståndsavgift tas ut med 0,1 procent på beviljat anståndsbelopp per kalendermånad från och med månaden efter att anstånd beviljats till och med den månad då anståndsbeloppet ska betalas. Anståndsavgiften ska betalas senast den dag då anståndsbeloppet ska vara inbetalt.

När ska skatteanstånd betalas?

Anståndsbeloppet ska betalas senast den förfallodag enligt 62 kap. 9 § första stycket skatteförfarandelagen som infaller närmast efter det att anståndstiden upphör.

När träder lagändringarna i kraft?

Regeringen kommer att lägga en proposition på riksdagens bord i slutet av januari 2023. Om riksdagen röstar för regeringens förslag föreslås lagändringarna träda i kraft den 13 februari 2023.

Använder många företag redan anstånd på att betala in skatt?

Ja, i mitten av december 2022 hade ungefär 58 500 företag skatteanstånd på sammantaget cirka 70,7 miljarder kronor. Det sammanlagda nettoanståndsbeloppet var då cirka 33,8 miljarder kronor.

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.