För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Resultat del 2: Uppsägning pga arbetsbrist

Omsorgen om individen är det som företagen upplever som mycket betungande vid en arbetsbristuppsägning.

Svaren beroende på företagets storlek skiljer sig inte nämnvärt. Det är betungade att säga upp anställda på grund av omsorgen om den/de som måste sägas upp. Nästan sju av tio företag (65 procent) känner vånda på grund av omsorg inför och under en uppsägning av medarbetare på grund av arbetsbrist.

Bland de främsta problemen med arbetsbristuppsägningar är turordningsreglerna och rädslan för att inte kunna behålla rätt kompetens som ligger högt. När det gäller turordningsreglerna och undantagen från turordning blir det tydlig hur företagen upplever LAS beroende på företagets storlek. Ju större företag och framför allt i företag med mer än 10 arbetstagare, upplevs turordningsreglerna som mer betungande och rädslan för att inte kunna behålla den kompetens som företaget behöver är högre hos de större företagen. Skillnaden blir extra tydlig när andelen företag som upplever turordningsreglerna som betungande ökar med 10 procentenheter när företaget går över gränsen med tio anställda. Liknande resultat visar en rapport från Entreprenörskapsforum där det framkommer att det finns en tillväxtbarriär när företagen uppnår tio anställda, då benägenheten att anställa en elfte medarbetare avtar.

Figur 10: Vad av följande anser du primärt bör ligga till grund för arbetsgivares möjligheter att behålla medarbetare vid uppsägningar p.g.a. arbetsbrist?

figur10.png

Population: samtliga, n = 1 826

Företag med kollektivavtal upplever turordningsreglerna som mer betungande än företag utan kollektivavtal. Sannolikt är det mer kopplat till att större företag oftare har kollektivavtal än mindre företag och därmed blir förhandlingsskyldiga. De upplevda svårigheterna med att behålla rätt kompetens ökar i takt med antalet arbetstagare i företaget – från 53 procent för företag med 1–4 anställda till hela 74 procent för företag med 10–49 anställda. Trots att företagen i storlekgruppen 1–9 anställda kan använda undantaget för två personer i LAS upplever nästan 6 av 10 företag att det är svårt att behålla rätt kompetens vid en arbetsbristuppsägning. I företag med fler än 10 anställda är det mer än sju av tio som oroar sig över detta.

Figur 11: Hur upplever du uppsägning på grund av arbetsbrist?

Svårt att få behålla rätt kompetens pga turordningsreglerna

figur11.png

Population: Har någon gång sagt upp en medarbetare pga arbetsbrist, n = 1 109, andel som svarar 4-5 (=betungande)

Sammanlagt upplever sex av tio företag att arbetsbristuppsägningar är tidskrävande. Detta är särskilt problematiskt för mindre företag där ägaren ofta själv är både vd, ekonomichef, marknadschef och personalchef. Allra mest tidskrävande anser företag med 10 - 49 anställda att det var då upplevelsen om att det var tidskrävande i den gruppen är drygt sju av tio företag.  För företag som har kollektivavtal eller hängavtal är andelen som anser att det är tidskrävande ytterligare något högre.

Gå till nästa kapitel: Analys del 2: Uppsägning pga arbetsbrist