För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Analys del 2: Uppsägning pga arbetsbrist

Att få behålla rätt kompetens kan vara avgörande för företagets fortsatta överlevnad och utveckling.

Utökat antal undantag vid turordning oberoende antalet anställda

Drygt hälften av företagen (55 procent) anser att det som gynnar deras kompetensförsörjning bäst är att turordningsreglerna förändras. Det kan ske antingen genom att utöka antalet anställda som får undantas eller att ta bort turordningsreglerna helt. Av de svarande anser 41 procent att undantagen bör utökas till att gälla i alla företag med upp till 49 anställda.

Jag skulle kunna anställa fler men det blir för dyrt att växla om vid ordernedgång, och jag vill inte riskera personal som inte vågar byta jobb för att dom tappar sin plats i turordningen och är kvar på en arbetsplats trots att dom egentligen vill testa något nytt.

Kompetensen måste bli mer avgörande än ”sist-in-först-ut”

Att företagen önskar större inflytande i uppsägningsprocessen över vilka som ska få vara kvar syns tydligt när sju av tio företag önskar få ett större inflytande över vilka som ska arbeta i företaget baserat på behov av kompetens än vad som är möjligt med dagens regler i LAS. När vi lägger ihop de som svarat att kompetens och anställningstid ska vägas samman, och där kompetensen ska vara avgörande stiger siffran till 89 procent. Nästan nio av tio företag vill alltså ha ett ökat inflytande.

Endast en procent av företagen vill att enbart anställningstid ska vara avgörande. Drygt två av fem företag (42 procent) anser att det är kompetensbehovet som i första hand ska bestämma vem som ska vara kvar och 30 procent av företagen vill avskaffa turordningsreglerna helt och enbart utgå från kompetensbehovet. 

Det skulle underlätta mycket för oss företagare om det var enklare att avsluta en anställning. Som reglerna är idag är vi många företagare som inte vågar anställa ny personal. Det är jättesvårt att säga upp någon om det visar sig att personen inte passar för uppgiften, inte sköter sig, inte är tillräckligt kompetent, ansvarsfull etc. Det är också helt galet att behöva gå efter turordningsregler om den sist anställde är mycket mer kompetent än en tidigare anställd.

Efterfrågad kompetens bör väga tyngre i mindre företag

Att få behålla rätt kompetens kan vara avgörande för företagets fortsatta överlevnad och utveckling. En tredjedel av de tillfrågade företagen anser att det bör stå arbetsgivaren helt fritt att välja vem som ska vara kvar i företaget vid en arbetsbristuppsägning. På frågan om företagen ska få fritt välja vem som ska sägas upp mot att en så kallad ”avgångsersättning” utbetalas svarar 37 procent att det är bra. Av de minsta företagen med under 10 anställda anser 36 procent att detta är bra. I företag med 10–49 anställda stiger andelen till 43 procent som anser att det är bra. Av fritextsvaren framgår att systemet med fri uppsägningsrätt är intressant, men inte får bli för dyr för ett litet företag, samt att man inte vill betala för mycket för att en anställd som inte sköter sitt jobb ska sluta. Ju större företaget är desto mer intressant är det för företaget att kunna fritt välja vem som ska vara kvar.

Sammanfattningsvis kan konstateras att företagen vill styra mer över vilka som ska arbeta i företaget. Vidare vill företagen att deras efterfrågade kompetens ska vara styrande innan anställningstid tas i beaktande. Företagen är beroende av att snabbt kunna ställa om och de mindre företagen är i allra högsta grad beroende av att ha anställda som delar deras vision. När företagen väl rekryterat efterfrågad kompetens vill de inte hamna i en situation var de tvingas säga upp de nyaste arbets-tagarna enligt nuvarande regler om turordning. Ett regelverk som idag inte gynnar en modern arbetsmarknad.

Företagarnas juridiska rådgivning om uppsägning på grund av arbetsbrist

Det är ofta med stor vånda som företagare ringer och vill ha råd om uppsägningar. De väntar oftast in i det längsta med att säga upp.

När det gäller arbetsbristuppsägningar vill företagaren behålla de som bäst bidrar till verksamheten. Det är svårt att hitta rätt kompetens och de vill inte riskera den på grund av en tillfällig svacka i företaget.

Turordningsregeln ”sist-in-först-ut” är lätt att förstå. Men begreppet ”tillräckliga kvalifikationer” räcker inte för att företaget ska kunna behålla den kompetens som de värderar mest när det inte är fråga om tydliga krav på utbildning eller erfarenhet. Om kompetensen istället avser attityd till arbetet, samarbetsförmåga, vilja att hugga i och bidra i verksamheten blir det genast svårare att argumentera och få igenom att den kompetensen också är tillräckliga kvalifikationer som behövs i verksamheten. Själva begreppet tillräckliga kvalifikationer är något slags lägsta krav som inte räcker i ett litet företag när det ska avgöras vem som får vara kvar vid en arbetsbrist.

I mindre företag arbetar företagaren nära alla anställda. Att i de fallen kunna få bestämma vem som bäst lämpar sig att vara kvar och bidra till verksamheten är mycket viktigt för företagaren.

Karin Berggren, ansvarig för Företagarnas juridiska rådgivning

Gå till nästa kapitel: Företagarna föreslår del 2: Angående uppsägning pga arbetsbrist