För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Del 4: FÖRETAGEN VILL HA KOMPETENSUTVECKLING OCH OMSTÄLLNING FÖR ALLA

I små och medelstora företag är samarbetet mellan arbetstagare och arbetsgivare en avgörande faktor för ett framgångsrikt och välmående företag.

En strategisk kompetensförsörjning lägger även grunden för ett företag i ständig utveckling. I detta arbete har arbetsgivare en viktig uppgift att höja blicken och kommunicera företagets riktning för medarbetarna. Likaså utgör kompetensutveckling en avgörande konkurrensfaktor för att företag ska förbli relevanta på en snabbt föränderlig, automatiserad och globaliserad arbetsmarknad.

Företagarna anser däremot inte att arbetsgivares kompetensutvecklingsansvar bör införas som krav i lagstiftning, då det bidrar till ytterlige regelbörda. Företagarna föreslår däremot möjliggörande ekonomiska incitamentsstrukturer med syfte att stimulera till ett delat ansvar för kompetensutveckling, vägledning och kartläggning mellan arbetsgivare, arbetstagare och stat. Företagarna vill vidare se arbetsmarknadspolitiska reformer som gör det lättare för företag att våga anställa, kompetensutveckla och bevara arbetstagare snarare än att tvingas säga upp kompetent personal vid arbetsbrist. Företagarna betonar vidare vikten av att formulera kompetensutveckling ur ett trygghetsperspektiv för såväl företag, individ och samhälle – oberoende anställningsform.

En viktig förutsättning för att bedriva ett ändamålsenligt kompetensutvecklingsarbete är en tydlig syftesbeskrivning av insatserna. Det handlar om huruvida målen för insatserna är att förvalta, förfina eller fylla på med kunskap inom ramen för kompetensutveckling som kommer företagen till användning eller om det är som insats för vidareutbildning eller omställning inom ramen för ett livslångt lärande. Syftet med insatserna avgör i nästa steg vem som bär ansvaret för investeringen, sett till tid och kostnad. 

grafik1_-01.png

Företagarna konstaterar även att den pågående strukturomvandlingen inte rimmar väl med den omoderna arbetsrättslagstiftningen som råder idag. I denna utgör anställningstid i företaget den främsta trygghetsfaktorn för de anställda. Här ger undersökningen tydliga besked. Kompetens utgör den viktigaste trygghetsfaktorn för arbetsgivare (se figur 10).  Företagare uttrycker en påtaglig oro över att tvingas säga upp de senaste anställda vid arbetsbrist, då de senaste arbetstagarna många gånger är de mest kompetenta för företagets utveckling.

Företagarna förordar således ett delat kompetensansvar mellan arbetsgivare, arbetstagare och stat – utanför LAS. Syftet med kompetensutvecklingen är en trygghet för individ, företag och samhälle.  

Gå till nästa kapitel: Resultat del 4: Företagen vill ha kompetensutveckling och omställning för alla