För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Sammanfattning

Rapporten består av tre delar; allmänna fakta om företagen, hur företagen upplever lagen om anställningsskydd (LAS) samt hur man ser på kompetens.

Varje avsnitt inleds med resultaten från undersökningen, följt av en analys för att sedan avlutas med Företagarnas förslag. Rapporten innehåller genomgående fritextsvar från respondenter i undersökningen och citat från Företagarnas juridiska rådgivning.

1. Uppsägning på grund av personliga skäl mycket betungande

Företagen upplever att uppsägning på grund av personliga skäl utmärker sig som det mest betungande att förhålla sig till i LAS och de negativa konsekvenser som uppstår som följd av osäkerhet i tid, kostnad och höga beviskrav. Hälften av företagen som har sagt upp anställda e på grund av arbetsbrist anger även att de någon gång ändrat uppsägningsgrund från personliga skäl till arbetsbrist. Orsakerna är flera och synliggör bland annat ett regelverk som inte fungerar i praktiken. 

Företagarna föreslår:

 • Möjlighet att ”ogiltigförklara” uppsägning på grund av personliga skäl tas bort ur LAS.
 • Förändrade och minskade skadestånd förs in i LAS 39 §.

2. Uppsägning på grund av arbetsbrist

Företagens upplevda problem med LAS ökar i takt med antalet anställda. Företagen känner en rädsla över att inte kunna behålla rätt kompetens vid arbetsbristuppsägning. Omsorgen om individen och turordningsreglerna är det mest betungande vid en arbetsbristuppsägning. Nytänkande och förändrade regelverk måste tas fram om företagen ska kunna fortsätta att vara jobbmotorn i svensk ekonomi.

Företagarna föreslår:

 • Efterfrågad kompetens ska väga tyngre vid arbetsbristuppsägningar i mindre företag.
 • Begreppet ”Tillräckliga kvalifikationer” ändras till exempelvis ”efterfrågad kompetens” i LAS.

Om undantagen ska vara kvar:

 • Undantag från turordningen ska gälla oavsett företagets storlek.
 • Antalet undantag utökas till hälften av det totala antalet anställda i företaget.
 • ”Driftsenhet” ändras till ”jämförbara arbetsuppgifter” då turordningskrets ska bestämmas.

3. Företrädesrätt till återanställning

Företrädesrätten visar sig vara det främsta skälet att företag avvaktar med att rekrytera även om behov finns. Hälften av alla företag som sagt upp personal till följd av arbetsbrist har avvaktat med nyrekrytering på grund av företrädesrätten, vilket är negativt för svensk konkurrenskraft och tillväxt.

Företagarna föreslår:

 • Slopad företrädesrätt eller minskad gällandetid.
 • Begreppet ”Tillräckliga kvalifikationer” ändras till exempelvis ”efterfrågad kompetens”.
 • Företrädesrätten ska upphöra då den uppsagde fått nytt jobb.

4. Företagen vill ha kompetensutveckling och omställning för alla

Majoriteten av alla företag finansierar kompetensutveckling för de anställda. En utgångspunkt för företagen är dock att ansvaret för kompetensutvecklande insatser ska vara delat mellan arbetsgivare, arbetstagare och stat beroende på syftet med investeringen i humankapitalet. Arbetsgivarens kompetensutvecklingsansvar bör stimuleras genom möjliggörande ekonomiska incitament, inte införas som krav i lagstiftning då det ytterligare bidrar till företagens regelbörda.

Företagarna föreslår:

 • Skatteincitament vid inköp av externa kartläggnings- och vägledningstjänster.
 • RUT-avdrag vid inköp av kartläggnings- och vägledningstjänster för privatperson.
 • Utvidgat utbud av checkar för validerings- och kartläggningstjänster.
 • Skatteincitament vid inköp av kompetensutvecklande tjänster.
 • Utvidgat studiemedelssystem för studier högre upp i åldern.
 • Utvidgat studiemedel för lärlingsutbildning.

Rapporten som PDF

Ladda ner hela rapporten som PDF. 

Gå till nästa kapitel: Introduktion