För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Analys del 1: Uppsägning pga personliga skäl

I huvudsak finns fyra betungande skäl bakom företagens upplevelse av uppsägning på grund av personliga skäl. Upplevelsen är att det är tidskrävande, att det krävs höga beviskrav om misskötsamheten, att det är kostsamt samt oron för övriga anställda om uppsägningen inte genomförs.

Att en hög andel av företagen någon gång har bytt grund för uppsägningen på grund av personliga skäl till arbetsbrist är bekymmersamt. Att orsakerna bakom beslutet är många belyser ytterligare att det nuvarande systemet med uppsägning på grund av personliga skäl inte fungerar tillfredsställande när företagen har behov av att avsluta anställning som inte fungerar.

Företagarna misstänker att en annan bidragande orsak till varför företagen byter grund till arbetsbrist troligtvis också beror på det nuvarande systemet med a-kasseersättningen. Om en person blir uppsagd på grund av arbetsbrist träder rätten till a-kassa in efter en karenstid om cirka sju dagar.

Skulle istället personen bli uppsagd på grund av personliga skäl kan karenstiden bli uppemot 60 dagar. Företagarna tror att detta kan påverka valet av grund för uppsägningen och speciellt i ärenden där det är mer tveksamt om misskötsamheten ”räcker för uppsägning” men att företaget och den som riskerar uppsägning kommer överens om att anställningen ska upphöra med arbetsbrist som grund för att facket ska acceptera uppsägningen.

I huvudsak finns fyra betungande skäl bakom företagens upplevelse av uppsägning på grund av personliga skäl. Upplevelsen är att det är tidskrävande, att det krävs höga beviskrav om misskötsamheten, att det är kostsamt samt oron för övriga anställda om uppsägningen inte genomförs. Orsakerna till att uppsägning på grund av personliga skäl är betungande skiljer sig till viss del beroende på företagets storlek om, dessa belyses särskilt nedan.

Tidsaspekten mest betungande till följd av hög osäkerhet

Totalt anser nästan åtta av tio företag att det är betungande med tidsaspekten och att beviskraven är höga när företagen ska säga upp anställda på grund av personliga skäl. Uppsägning på grund av personliga skäl har föregåtts av någon form av ”misskötsamhet” av den anställde. Den process som utvecklats i praxis vid uppsägning av personliga skäl kräver dessutom att arbetsgivaren vidtar en rad åtgärder innan själva uppsägningen kan genomföras. Den processen tar tid.

Man drar sig för att säga upp personal då det är krångligt. Det gör att man inte heller våga anställa utan jobbar långa dagar istället vilket påverkar familjelivet.

Arbetsgivaren måste ha försökt att komma till rätta med ”misskötsamheten” och gjort den anställde medveten om att detta kan leda till att anställningen avbryts. Detta görs vanligen genom tillsägelser, skriftliga varningar, viss kompetensutveckling och eventuell omplacering för att så småningom när vägs ände är nådd ta beslut om att genomföra en uppsägning på grund av personliga skäl.

Det är inte helt ovanligt att denna process pågår ett antal månader. Tidsaspekten blir en del av de höga beviskraven för att kunna påvisa att den anställda har misskött sig. När uppsägningen sedan genomförs, har arbetstagaren rätt till uppsägningstid vilken är kopplad till anställningstiden. Om uppsägningen ogiltigförklaras, pågår anställningen till dess att tvisten är löst vilket kan ta uppemot 17 månader. Ingen kan förutsäga hur lång tid en uppsägning på grund av personliga skäl tar, varken före eller efter ett ogiltigförklarande, vilket innebär stor påfrestning för företagen, i synnerhet för mindre företag.

En oförutsägbar process som i värsta fall kan ta upp emot två år inklusive process i domstol, vilket i de flesta fall innebär ekonomiska påfrestningar som kan hota företagets framtida utveckling och kompetensförsörjning. Detta kan på sikt riskera att ruinera hela verksamheten.

Oro för andra anställda om uppsägningen inte genomförs

Att drygt sju av tio företag känner oro för övriga kvarvarande anställda om en uppsägning inte genomförs är även ett problem ur arbetsmiljöperspektiv. Arbetsgivaren bär ansvar för att förebygga ohälsa, både fysiska och psykosociala arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen. Om det då finns en person som får andra att må dåligt på en arbetsplats på grund av misskötsamhet behöver regelverket kring detta medge att arbetsgivaren kan hantera problemet utan att det tar alltför lång tid och blir alltför kostsamt.

Även för personen som ska sägas upp är det bra med en förutsägbar process som inte drar ut allt för långt på tiden. Övriga anställdas missnöje med att ”inget händer” och att det kan hända att andra anställda slutar på grund av att en annan person inte fungerar. Företagen känner sig pressade från flera håll när de måste fatta obehagliga beslut.

Oberäkneliga kostnader som gör skada i flera led

I undersökningen har drygt sju av tio företag angett att kostnaderna är betungande i samband med uppsägningar av personliga skäl. Om en uppsägning på grund av personliga skäl måste genomföras är tidsaspekten lika med kostnader för företaget. Detta gäller både direkta kostnader såsom lön, kostnader för att vidta omplaceringsåtgärder, eventuell uppsägningstid, samt kostnader så länge en tvist pågår vid ogiltigförklaring av uppsägningen.

Likväl kan det även gälla indirekta kostnader som kan vara svåra att mäta men som är kopplade till produktionsbortfall, exempelvis att anställda som är missnöjda inte producerar, samarbetssvårigheter som orsakar produktionsbortfall och i övrigt en dålig arbetsmiljö.

Indirekta kostnader för att uppfylla lagstiftningens krav på att medvetandegöra den person som missköter sig om misskötsamheten (dokumenterade samtal, skriftliga varningar, eventuella kompetenshöjande insatser och andra åtgärder för att komma till rätta med problemet) tar tid och sträcker sig vanligen över flera månader. Tiden det tar att administrera en anställds misskötsamhet är betungade för det lilla företaget med begränsade resurser. Mindre företag saknar ofta HR-funktion och tvingas därför själva hantera frågor kring detta. Om uppsägningen sedan går till tvist blir det oöverblickbart för företaget vad kostnaden blir i slutändan.

Utöver detta ska företagaren sköta sin ordinarie verksamhet, ta hand om annan personal och utveckla sin verksamhet. Brister det i den ordinarie verksamheten drabbar det företaget ytterligare och i värsta fall blir fler personer av med sitt jobb under processens gång.

Vi hade en anställd som gravt misskött sig. Det kostade oss 15 månadslöner, förlorade intäkter på 4 mkr, anställda som mår dåligt samt advokatkostnader på 400 000 kr. Ytterst drabbade det den bransch vi levererade till. Enormt tidskrävande.

I utredningen om Uppsägningstvister konstateras att varannan tvist om uppsägning på grund av personliga skäl tar mer än 17 månader från uppsägning till dess att arbetsdomstolen dömer i målet som första och enda instans. Under hela den tiden utgår vanligen lön till den anställde oavsett om personen arbetar eller inte.

I ett företag med fem anställda där en person missköter sig motsvarar det 20 procent av personalkostnaderna. Om personen inte utför arbete överhuvudtaget måste företaget täcka den kostnaden med övrigas insatser. Produktionsbortfall under tvistetiden är näst intill oundvikligt.

Utbytt grund vid uppsägning av personliga skäl till arbetsbrist             

Att företag byter grund för uppsägningen blir i sammanhanget inte så svårt att förstå när nästan hälften av företagen som har sagt upp en medarbetare på grund av arbetsbrist någon gång har bytt grund till arbetsbrist för att få igenom uppsägningen när det egentligen handlat om personliga skäl och för att undvika långa processer.

Detta visar hur krångligt och kostsamt företagen upplever att det är att säga upp anställda på grund av personliga skäl. Företagarna menar att lagstiftningen och dess praxis inte fungerar för företagen när de behöver avsluta en anställning på grund av personliga skäl. Arbetslöshetsförsäkringens nuvarande utformning och möjlighet att ”byta grund” har därför blivit en livlina både för företagen och arbetstagaren att kunna avsluta anställningar där det inte fungerar genom att ange arbetsbrist som skäl.

Facken som motivationsmotor vid utbyte av uppsägningsgrund

Intressant är också att det är något vanligare bland företag med kollektivavtal att ange ”arbetsbrist” som skäl för att facket skulle acceptera uppsägningen. Det troliga är att när förslaget att ”byta grund” till arbetsbrist istället för uppsägning på grund av personliga skäl väcks är företagen mer villiga att göra det på grund av krånglet, kostnaderna och de höga beviskraven som krävs vid uppsägning på grund av personliga skäl.

Facken fungerar i dessa fall som en motivationsmotor för att byta grund. Båda parter vinner på ett sådant byte. Företaget får igenom en uppsägning och den som blir uppsagd får en kortare karenstid till a-kassan.

Företagarnas juridiska rådgivning om uppsägning på grund av personliga skäl

En anställds misskötsel ställer till problem för ett mindre företag. När våra jurister berättar för företagaren om hur de ska försöka komma till rätta med problemen först, dokumentera misskötsamheten, göra den anställde medveten om att misskötseln kan leda till uppsägning, undersöka möjlighet till omplacering, hur det går till att säga upp en person på grund av personliga skäl, vilken bevisbörda man har är det många som suckar högt och inser hur lång tid detta kommer ta.

Oftast har företagaren försökt att komma till rätta med problemen men inte dokumenterat vilka åtgärder som de vidtagit i form av kompetenshöjande insatser och omplaceringar innan de ringer till rådgivningen. De pratar med sina anställda dagligen och allt skrivs inte ner. Ofta hör de av sig till oss när övriga anställda börjar protestera mot att en anställd inte sköter sig. Det har blivit ett arbetsmiljöproblem som måste åtgärdas.

Det kan vara personer som har arbetat länge på arbetsplatsen och som börjat tröttna på sitt arbete. Då kan dessutom en uppsägningstid på upp till 6 månader enligt LAS bli ett problem för företaget. Om facket hotar att ogiltigförklara eventuell uppsägning hamnar mindre företag i en svår situation. Kostnaderna för att anställningen består under processen i domstol, risken för skadestånd och rättegångskostnaderna är avskräckande.

Inte sällan slutar det med en överenskommelse om anställningens upphörande och med någon form av ekonomisk ersättning till den anställde som motsvarar uppsägningstiden och lite till. Det vill säga att en person som missköter sig får betalt för att sluta. Inte helt ovanligt är det också att frågan om vilken grund som ska användas för avslutet diskuteras och ofta är det facket om den anställde är medlem som föreslår en uppsägning på grund av arbetsbrist istället.

Karin Berggren, ansvarig för Företagarnas juridiska rådgivning

Gå till nästa kapitel: Företagarna föreslår del 1: Uppsägning pga personliga skäl