För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Bakgrund

Undersökningen visar att samtliga uppsägningar är betungande för företagen oavsett om det är arbetsbrist eller en uppsägning på grund av personliga skäl.

Rapporten som PDF

Ladda ner hela rapporten som PDF. 

Olika orsaker till att säga upp eller avstå detsamma

Drygt hälften av företagen (53 procent) anger att de har sagt upp arbetstagare till följd av arbetsbrist, medan 26 procent av företagen har avslutat arbetstagares anställning på grund av personliga skäl. Tre av tio företag anger att de aldrig behövt säga upp arbetstagare. Ett av tio företag medger däremot att de velat säga upp arbetstagare men valt att avstå.

Figur 2: Har du någon gång sagt upp en medarbetare? Svara utifrån det officiella skäl du angav vid uppsägningen

figur2.png

Population: samtliga, n = 1 826

Den främsta anledningen till att företagen väljer att avstå från att säga upp anställda är omsorgen om personen när en anställning ska avslutas. Vart tredje företag anger att de avstått från att säga upp trots att de har velat på grund av hänsyn till personen som ska sägas upp.

Bristen på kompetent arbetskraft är en annan orsak till att företagen väljer att avstå från att avsluta en anställning. Var femte företag som velat säga upp en anställd har avstått och angivit att den främsta anledningen är svårigheten att hitta rätt ersättare.

Figur 3: Vilken är orsaken till att du avstått från att säga upp medarbetare trots att du velat?

figur3.png

Population: Har velat säga upp en medarbetare men avstått, n = 265

Uppsägning betungande oavsett skäl

Undersökningen visar att samtliga uppsägningar är betungande för företagen oavsett om det är arbetsbrist eller en uppsägning på grund av personliga skäl. Nästan hälften av företagen (47 procent) anser att uppsägning på grund av personliga skäl är det förhållandevis mest betungande i LAS, medan två av tio företag anser att det är betungande meduppsägning på grund av arbetsbrist.  I företag med 10–49 anställda är andelen som anser att uppsägning på grund av personliga skäl är betungande så hög som 68 procent. Likaså är det turordningsreglerna vid arbetsbrist som upplevs som mer betungande i större företag. Drygt hälften av företagen (54 procent) av företag med 10–49 anställda anser att turordningsreglerna är det mycket betungande. Totalt anser 41 procent av företagen att företrädesrätten till återanställning är betungande. Även i grupperingen 10–49 anställda anser en högre andel att det är betungande, drygt hälften (53 procent) av företagen anser det. 

Figur 4: Hur upplever du som företagare att det är att förhålla sig till de olika reglerna i Lagen om anställningsskydd (LAS)?

figur4.png

Population: samtliga, n = 1 826

Ändringar i LAS kan gynna kompetensförsörjningen

Företagen anser att de främsta förändringarna som måste till i LAS är att förenkla uppsägningar på grund av personliga skäl, avskaffa företrädesrätten till återanställning och utöka antalet undantag från turordning i mindre företag.

Figur 5: Vilka av följande förändringar av LAS anser du skulle gynna kompetensförsörjningen i ditt företag?

figur5.png

Population: samtliga, n = 1 826

* Sammanfogning av svaren på tre olika påståenden:
• Utöka antal undantag från turordningsreglerna i mindre företag (färre än 10 anställda)
• Utöka undantagen från turordningsreglerna till att gälla 2 medarbetare per 10 anställda i företag med upp till 49 anställda
• Tillåt 2 undantag från turordningsreglerna för företag med upp till 49 anställda.

Gå till nästa kapitel: Del 1. UPPSÄGNING PÅ GRUND AV PERSONLIGA SKÄL ÄR MYCKET BETUNGANDE