För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Företagarna föreslår del 1: Uppsägning pga personliga skäl

Regelverket behöver förenklas och kostnaderna vid uppsägning måste sänkas och bli mer transparenta.

Inför regelverk så att anställning upphör vid anställningens slut

För att komma till rätta med de upplevda problemen med att säga upp anställda på grund av personliga skäl behöver grunden för när personliga skäl anses uppfyllt förenklas, och bevisbördan för att saklig grund har uppnåtts förändras. Förändringen är inte gjord i en handvändning och därför föreslår Företagarna att möjligheten till att ogiltigförklara en uppsägning på grund av personliga skäl tas bort. Detta som ett första steg i ledet att förtydliga regelverket vid uppsägning på grund av personliga skäl.

I den tidigare utredningen från 2012 föreslås att en uppsägning som ogiltigförklaras som längst ska kunna pågå i 12 månader efter uppsägningstillfället inklusive uppsägningstiden. Företagarna anser dock att 12 månader är för lång tid för ett mindre företag som har tagit beslutet om att avsluta en anställning på grund av personliga skäl. Därav förslaget att anställningen ska upphöra vid uppsägningstiden slut oavsett om process inletts. Att ta bort möjligheten att ogiltigförklara uppsägningen på grund av personliga skäl skulle göra uppsägningsprocessen mer förutsebar och transparent för företagens del och även för den anställde som blir uppsagd.

Om en uppsägning på grund av personliga skäl är ”uppenbart ogrundad” och har sina orsaker i exempelvis diskriminering kan någon form av “skadeståndstrappa” byggd på exempelvis anställningstid införas. Då blir situationer mer förutsebara för företaget.

En ändring av arbetslöshetsförsäkringens regelverk kring karenstid kan samtidigt behöva ses över. Det finns anledning att anta att skillnaderna i karenstid vid uppsägningar på grund av arbetsbrist och uppsägning på grund av personliga skäl inte bör vara så stora att utformningen lockar till att byta grund till arbetsbrist istället för uppsägning på grund av personliga skäl för att lyckas med uppsägningen.

Sänk kostnader vid uppsägning och gör dem transparenta

För att minska kostnaderna för de mindre företagen vid uppsägningar på grund av personliga skäl måste flera åtgärder vidtas. Att ta bort möjligheten att ogiltigförklara uppsägningar på grund av personliga skäl skulle minska både kostnaderna och stärka förutsebarheten. Utöver detta bör även de höga skadeståndsbeloppen förändras och sänkas i 39 § LAS.

Beloppen för att lösa ut en anställd som arbetsgivaren inte vill återanställa är för höga för ett mindre företag. Enligt dagens regelverk ska arbetsgivaren inledningsvis betala lön och ersättningar under hela tvistetiden (i snitt minst 17 månader), samt rättegångskostnader och allmänt skadestånd vid förlorad tvist. Om företaget dessutom riskerar att få betala de belopp som finns i nuvarande 39 §, om 16, 24 eller 32 månadslöner, för att undvika att den anställde återvänder till arbetsplatsen efter en dom, innebär det att mindre företag kan tvingas i konkurs, lägga ned sin verksamhet helt eller omorganisera och inte bevara några anställda alls. Förödande konsekvenser som drabbar många anställda, samtidigt som Sverige går miste om viktiga arbetstillfällen.

Här kan exempelvis inspiration från Tyskland inhämtas där man har ett annat system för att få fram skadeståndsbelopp i sitt arbetsrättsliga system. Företagarna föreslår  att ett liknande system utreds och införs istället för den nuvarande § 39 i LAS. Ett motsvarande system skulle öka förutsägbarheten i vad det kostar att ”lösa ut en anställd” samtidigt som det kan gynna utvecklingen på svensk arbetsmarknad. Storleken på beloppen bör dock utredas vidare. Ett tänkbart förslag kan vara ½–1 månadslön per anställningsår upp till 12 månadslöner. En liknande ”trappa” kan användas för att fastställa  skadestånd om uppsägningen skulle vara uppenbart ogrundad och godtycklig.

 

Gå till nästa kapitel: Del 2: UPPSÄGNING PÅ GRUND AV ARBETSBRIST