För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Företagarna föreslår del 2: Angående uppsägning pga arbetsbrist

Om de mindre företagen ska kunna fortsätta vara jobbmotorn i svensk ekonomi behöver regler förändras och nytänkande tillåtas.

Värdera efterfrågad kompetens högre vid arbetsbristuppsägning i mindre företag

Vilken kompetens som företaget har behov av måste få större utrymme och företagen måste få utökad rätt att bestämma över vem som ska arbeta i verksamheten. Det räcker inte att som idag att enbart ta hänsyn till ”tillräckliga kvalifikationer”. I de mindre snabbväxande tjänsteföretagen är ”efterfrågad kompetens” mycket viktigare och det behöver inte alltid vara enbart formell utbildning eller erfarenhet. Andra viktiga faktorer är attityden till jobbet, viljan att ställa upp och samarbetsförmågan.

Företagarna inser svårigheten att uttrycka detta i lagtext eftersom, till följd av den praxis som har utvecklats i de rättsfall som finns avseende ”tillräckliga kvalifikationer” i LAS. Dessa tar idag inte hänsyn till de värden och egenskaper som företagen anser som viktigare än formell kompetens i de flesta fall.

Företagarna vill diskutera en ändring av uttrycket i 22 § LAS om ”tillräckliga kvalifikationer” till exempelvis ”efterfrågad kompetens”. Det skulle stärka företagens förutsättningar att behålla den kompetens som anses behövas i företaget och samtidigt ge företagen mer bestämmanderätt över vilka som ska vara kvar. Naturligtvis får inte den efterfrågade kompetensen vara diskriminerande eller bryta mot annan lagstiftning, men genom att istället använda ett annat begrepp skulle turordningen kunna ändra fokus från tillräckliga kvalifikationer och anställningstid till efterfrågad kompetens av företagen. Företagarna anser att detta behöver diskuteras och övervägas som ett viktigt steg i ledet att modernisera LAS. 

Ta bort gränsen för företagsstorlek vid undantag från turordning

De nuvarande reglerna i LAS om undantaget av två personer förhindrar mindre företag från att växa. Företagarna föreslår därför att turordningsreglerna förändras helt. Om inte turordning baserat på anställningstid och tillräckliga kvalifikationer tas bort helt och ersätts med något som ger företagen större möjligheter att förfoga över vem som ska vara kvar på en arbetsplats ska i varje fall tillväxtbarriärhindret som naturligt finns i ”2 - undantag i företag med högst 10 arbetstagare” tas bort. Företagen måste kunna fortsätta växa utan att behöva bromsa sin verksamhet när de uppnår tio anställda.

Utöka antalet undantag till hälften av det totala antalet anställda

Om dagens regelverk med undantag från turordning ska behållas är det lämpligt att diskutera hur ett mindre företag fungerar i praktiken. I mindre företag där antalet arbetstagare är få blir i regel allt arbete ”allas arbete”. Ofta avstår ägaren både lön och semester för att de anställda ska kunna erhålla lön och semester. Likaså blir den sociala vardagen tätare, alla känner alla och inte sällan känner både ägare och anställda varandras familjer. Varje uppsägning som måste ske innebär stor vånda för ägaren av företaget både av omsorg för de kvarvarande arbetstagare men också av omsorg om den som blir uppsagd. Dock kan en driftsinskränkning vara nödvändig att vidta och om den inte vidtas kan det äventyra hela verksamhetens fortlevnad. För att öka företagens förfogande över vem som ska vara kvar föreslår Företagarna i så fall att undantaget ändras numerärt till exempelvis att hälften av antalet anställda i företaget kan undantas oavsett storlek på företaget.

Ändra ”driftsenhet” till ”jämförbara uppgifter” då turordningskretsar bestäms

Indelningen i turordningskretsar behöver också diskuteras och omformuleras. Idag är indelningen mer eller mindre strikt geografiskt och utgår från ”driftsenheter”. Dagens arbetsmarknad utvecklas och ”arbetsplatsen geografiskt” blir allt mindre väsentlig i vissa typer av branscher och för vissa typer av jobb. I ett mindre tjänsteföretag har arbetsuppgifterna som utförs större betydelse än var de utförs och vid vilken driftsenhet de utförs. I nuvarande system utgår man från att arbetstagarna vid en driftsenhet är mer eller mindre utbytbara och att driftsenheterna är geografiskt indelade. Men sser arbetsmarknaden inte ut idag. Att använda driftsenhet som begrepp när turordningskretsen ska fastställas är inte längre relevant.

Stadgandet i LAS om att en arbetstagare har sin arbetsplats förlagd till sin bostad att den arbetsplatsen utgör en egen driftsenhet måste ses över och förändras. Företag har behov av att kunna bestämma hur verksamhetens organisation ska se ut utifrån företagets behov. Företagarna vill därför diskutera om ”jämförbara arbetsuppgifter” är ett bättre begrepp än ”driftsenhet” för att fastställa turordningskretsar och att dessa då inte behöver vara geografiskt bundna till samma plats.

Gå till nästa kapitel: Del 3: FÖRETRÄDESRÄTT TILL ÅTERANSTÄLLNING