För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Våra slutsatser

Våra slutsatser i undersökningen kan fungera som stöd för nya policys och för att hjälpa till att förändra retoriken kring, och förståelsen för kvinnors företagande. Som företagsfrämjande aktörer ser vi att riktade och behovsgrundade insatser behövs för att få fler företag som drivs av kvinnor att satsa på tillväxt och ta klivet ut på en internationell marknad.

Ladda ner hela rapporten som PDF.

Den långsiktiga visionen är att det vi kallar kvinnors företagande idag bara ska heta företagande i framtiden, där kvinnor har samma tillgång till marknaden som män. Men där är vi inte än och därför måste vi se över kvinnors företagande, drivkrafter, hinder och möjligheter och våga lyfta dem för att nå en förändring. Det behövs byggas ett starkare ekosystem där rådgivning, mentorer, finansiärer och företag har bättre kontaktytor. Om en förändring ska ske kan vi inte vänta på någon annan - vi måste se över kvinnornas behov och börja arbeta. Det är inte kvinnors företagande som ska förändras - det är systemen. Det är därför vi har gjort den här undersökningen. Som företagsfrämjande aktörer ser vi att fler riktade och behovsgrundade insatser behövs för att få fler företag som drivs av kvinnor att ta klivet ut på en internationell marknad. Vi behöver också hitta nya sätt att kommunicera på för att nå vår målgrupp med viktig kunskap från undersökningen om hur kvinnors företagande ser ut.

Vad är kvinnors drivkraft?

En reflektion till varför merparten är soloföretag kan vara att flexibiliteten och friheten är det som främst attraherar till företagande. Friheten begränsas om företaget anställer. Det kan även handla om att tröskeln är för hög för att anställa sin första person med det ansvar som följer med anställning.

Av de undersökta företagen svarade 16 procent att de startade för att de ärvde företaget eller fick ett erbjudande. Det var med andra ord en relativt stor andel som startade företag på uppmaning av någon annan och tog sig in i företagandet den vägen snarare än att ha haft det som egen målsättning. Merparten av kvinnorna såg inga hinder med att driva företag som kvinna. Det kunde snarare vara en fördel.

Däremot menade en knapp tredjedel att de upplevde att de möts av nonchalans, ifrågasättande eller höga krav från män.

Kvinnorna förblir företagare för att de vill utveckla sina tjänster och produkter och skapa tillväxt medan 17 procent av kvinnorna ansåg att de är nöjda och inte har ambitionen att växa och bli större som företag. Förmodligen kan även denna siffra bero på att företagandet till viss del är mer en livsstil än en ren ambition att nå tillväxt. Vi bör även reflektera över om karriär och framgång ser annorlunda ut för kvinnor och män. Framgång behöver inte nödvändigtvis vara att ha en hög omsättning och många anställda. Det kan handla om att styra över sin egen tid och ha tillräcklig omsättning för att inte känna stress över ekonomin.

Vilken möjlighet till stöd och affärsutveckling ser kvinnor vid internationalisering?

De som vill växa eller ta steget ut på den internationella marknaden efterfrågar främst finansiering och kontakter, där kontakter är det absolut viktigaste.

Finansiering är mer relevant för de som redan finns på en internationell marknad. Varken mod eller brist på kompetens ses som ett hinder för att expandera verksamheten utomlands.

De som inte efterfrågar tillväxt på en internationell marknad är medvetna om de tillväxtmöjligheterna som en internationalisering skulle innebära. Det är med andra ord inte okunskap om fördelarna som är skälet till att de väljer att inte ta klivet utanför Sverige. Ofta beror det mer på brist på resurser och finansiering.

Oavsett om man är verksam internationellt eller inte så är det enligt de intervjuade nätverk, finansiering och individuell rådgivning för att ta fram en strategi de tre viktigaste vägarna framåt. Flertalet har god kännedom om stöd för att starta och driva företag. Detsamma kan dock inte sägas om de stöd som finns för att gå ut på nya marknader. Affärsutvecklingsstöd samt finansiering är dessutom sällan anpassade till soloföretag och mindre företag.

Får kvinnor den finansiering de behöver?

Utifrån undersökningens svar är kvinnor försiktiga med extern finansiering, framför allt vad gäller lån.

Företagen vill till största del växa organiskt, använda egna pengar och söker hellre bidrag än lån. Almi Mälardalen ser även detta i sin affärsuppföljning (Almis kreditsystem), där långt färre kvinnor än män ansöker om lån. Av de ansökningar som kommer in är dessutom kvinnors sökta lånebelopp generellt lägre än männens.

Utifrån den erfarenheten sammanslaget med resultatet från undersökningen leder detta till tolkningen att kvinnor som driver företag till viss del vet att det finns extern finansiering att söka. Vissa säger dock att de inte ser behovet, eller löser finansieringen på egen hand, oftast genom organisk tillväxt. De kvinnor som ville öka sin internationalisering angav dock att finansiering var en viktig bit för att lyckas.

Med extern finansiering skulle företagen kunna skapa en snabbare tillväxt än genom organisk tillväxt. Som näringslivsaktörer är det därför viktigt att vi är med och bidrar till att öka tillväxttakten genom att paketera och kommunicera de finansieringslösningar som finns på ett sätt som attraherar och fångar upp målgruppen. Vi bör även se över möjligheterna att utbilda kvinnor som driver eller äger företag i ekonomi och finansiering för att de ska känna sig mer bekväma i att sätta sitt företag, eller sig själva, i skuld.

Tänkvärda reflektioner som framkom under intervjuerna, utöver de frågor vi ställde, var bland annat den begränsade tillgången till riskkapital för kvinnors företagande. Flera av de tillfrågade önskade även att det fanns fler affärsänglar. Många riskkapitalister är män och förståelsen för tjänster och produkter riktade mot kvinnor kan vara begränsade. Här finns en viktig roll för Almi, Företagarna och andra samhällsaktörer att skapa nätverk, kontaktytor och opinion.

Corona - en ändrad spelplan

Pandemin har slagit väldigt olika för olika företag och branscher. För vissa har orderingången försvunnit över en natt medan andra fått en skjuts i och med möjligheter kring digitalisering. Reseförbud har satt käppar i hjulen för några företag medan andra gynnats av en utökad hemmamarknad eller försäljning online.

Över hälften av de kvinnor som intervjuades hade kunskap om vilka stödpaket som regeringen erbjuder och en tredjedel tyckte att de var tillräckliga.

Gå till nästa kapitel: Nästa steg