För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Hur ser kvinnors företagande ut?

Hur är det att vara kvinna och företagare? Hur bearbetar de sin marknad? Relevanta frågor som vi behandlar i detta kapitel.

Ladda ner hela rapporten som PDF.

I undersökningen är majoriteten av de intervjuade kvinnorna enmansföretag med en omsättning upp till 3 miljoner kronor. 43 procent har en omsättning upp till en miljon. Av de intervjuade kvinnorna driver 81 procent aktiebolag. Huvuddelen av företagen erbjuder en tjänst (41 procent) eller en kombination av tjänst och produkt (43 procent). Endast 16 procent är renodlade produktbolag. Ingen av de intervjuade kvinnorna anser sig arbeta med innovation. Den större delen av bolagen har främst företagskunder eller en kombination av företags- och privatkunder. 19 procent vänder sig enbart till privatkunder. Nära hälften av alla deltagande kvinnor ser sig som entreprenörer, en tredjedel som ledare och en av tio som ägare. Många kommenterade att de såg sig som en kombination av de olika benämningarna.

Att vara kvinna och företagare

Att öka andelen företag som ägs och/eller drivs av kvinnor är ett mål för många samhällsaktörer i Sverige. Fler kvinnor som startar och driver företag ger ett mer dynamiskt företagsklimat, mer tillväxt och fler arbetstillfällen. 35 procent av kvinnorna i undersökningen ansåg att det är en fördel att vara just kvinna och företagare. Cirka var tredje svarade att de antingen aldrig tänkt på att det skulle vara någon skillnad mellan kvinnors och mäns företagande, eller att de märkt någon skillnad under sitt arbete. Men det gäller inte samtliga kvinnor i undersökningen. 14 procent av kvinnorna har under sin tid som företagare möts av nonchalans och en ”lilla gumman”- attityd från män. 8 procent har upplevt att de har ifrågasatts mer än män vad gäller deras produkter, tjänster eller kompetens, något som dock blivit bättre ju äldre kvinnorna blivit. 7 procent svarade att de fått kämpa mer än männen och att de upplever att de fått högre uppställda krav från t.ex. finansvärlden och affärsrelationer.

Hur bearbetar kvinnorna sina marknader?

Över hälften av bolagen i undersökningen vänder sig direkt till slutkund vid försäljning. Andra starka försäljningskanaler är mässor 48 procent och butik 38 procent. 17 procent använder sig av sociala kanaler såsom Facebook, Instagram och LinkedIn. Endast 3,5 procent har egna säljare och 23 procent använder sig av distributörer, återförsäljare eller agenter.

För att nå ut till sina kunder marknadsför sig bolagen till stor del via sociala medier, genom nätverk och andra relationsskapande aktiviteter. En mindre del av de intervjuade angav att de arbetar med influencers eller ambassadörer. Mindre vanliga sätt att marknadsföra sig på är annonsering eller att anlita en extern konsult, som exempelvis en reklambyrå. De flesta bolagen har ingen egen marknadsassistent/kommunikatör, men 36 procent uppgav att de har en anställd som arbetar hel- eller deltid med marknadsföring.

Corona – en ändrad spelplan

Undersökningen hade inte som avsikt att i första hand undersöka hur pandemin har påverkat kvinnors företagande men eftersom undersökningen utfördes under maj-november 2020 ansåg vi att frågor om hur pandemin har påverkat företagandet, drivkraften och regeringens stöd behövde ställas.

48 procent av kvinnorna svarade att deras verksamheter inte påverkats av Corona och dess restriktioner. Ett par kommenterade att de haft mer än vanligt att göra. Drygt hälften svarade däremot att deras orderingång/beställningsläge har påverkats. Även likviditet 29 procent, personal 23 procent och problem med leverantörer 21 procent har påverkats.

Hur har Corona påverkat drivkraften?

78 procent av kvinnorna som deltog i undersökningen svarade att de behövde ställa om sin verksamhet på grund av Corona. 26 procent svarade att pandemin påverkat deras eventuella planer på export/import.

Vissa har tvingats snabba på sin internationalisering och andra svarade att planerna skjutits upp delvis på grund av reseförbud och mässor som ställdes in. Påskyndad digitalisering har underlättat internationaliseringen.

Kvinnorna svarade till stor del att drivkraften inte minskat under pandemin, snarare tvärtom. De kämpar på, är kreativa och lösningsorienterade. När första oron la sig föddes nya idéer. Flera har växlat upp digitaliseringen och andra har utvecklat sina tjänster och produkter på nya sätt för att anpassa sig efter rådande restriktioner och omständigheter. Några har fått säga upp personal då omsättningen minskat och därmed fått jobba ännu hårdare själva.

Coronas inverkan på företagens internationalisering

26 procent svarade att pandemin påverkat deras eventuella planer på export/import. Vissa har tvingats snabba på sin internationalisering medan andra svarade att planerna skjutits upp, delvis på grund av reseförbud och att mässor ställdes in. Den påskyndade digitalisering har underlättat internationaliseringen.

Regeringens stödpaket

Vad gäller stödpaketen svarade 61 procent att de har kunskap om de stöd som erbjuds av regeringen och företagsorganisationer. 27 procent har delvis kunskap och 12 procent har svarat att de inte har kunskap.

Det stöd som flest sökt eller tänkt söka är korttids permittering, följt av sänkt arbetsgivaravgift. Tre av fyra svarade att de tyckte att informationen om vilka stöd som regeringen erbjuder har varit bra. Knappt en tredjedel svarade att regeringens stöd är tillräckliga. 43 procent svarade att de inte tyckte det och 28 procent visste inte. Flera nämnde att tidsperioden för sänkta arbetsgivaravgifter borde ha varit längre och att enskilda firmor borde ha fått mer stöd.

Gå till nästa kapitel: Drivkraft och framtid