För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Orderingång

Rekordtapp i orderingången men vändning i sikte.

Sedan 2016 har småföretagens orderingång uppvisat en nedåtgående trend. Den trenden fördjupades under det senaste året när tillväxten föll både i Sverige och globalt.

I årets undersökning sjönk nettotalet för orderingången till minus 7 från plus 13 förra året. Det betyder att en övervikt av företag upplevde en minskad orderingång, vilket är första gången sedan lågkonjunkturåret 2009. Fallet blev dock inte riktigt så illa som företagen hade räknat med ifjol. Då förväntades nettotalet för orderingången falla till minus 10.

Kontaktnära branscher som hotell och restaurang har drabbats hårdast, där upplevde åtta av tio företag en minskad orderingång de senaste tolv månaderna. Transporter och handel är andra branscher med en överrepresentation av företag med minskad orderingång. Den bransch som klarat sig bäst är byggföretagen. Här svarade närmare fyra av tio företag att orderingången hade ökat och nettotalet noterades till 16.

Orderingång

Med orderingång menas vanligtvis de beställningar som erhållits under en viss period. Eftersom själva antalet beställningar inte är särskilt informativt mäts orderingång som hur det totala värdet avseende orderingången av inkomna order, eller antal uppdrag, förändrats under tidsperioden.

Det finns en utbredd optimism om att orderingången i småföretagen kommer att öka under det närmaste året. Uppgången sker dock från exceptionellt låga nivåer, vilket gör att ökningen blir särskilt stor när marknadsutsikterna förbättras och restriktioner dras tillbaka. Nästan fem av tio företag (45 procent) räknar med en ökad orderingång och endast vart tionde förutser en minskning. Nettotalet stiger till 36 vilket är högre än det historiska snittet i Småföretagsbarometern. Det innebär även en snabbare återhämtning än vid tidigare konjunkturåterhämtningar även om riskerna för en långsammare återhämtning inte kan negligeras.

I samtliga delbranscher finns det en övervikt av företag som räknar med en ökad orderingång. Mest optimistiska är företagen inom handel, hotell och restaurang, där hälften av företagen förutser en växande orderingång. Undersökningen visar också att de större företagen, 20–49 anställda, är mer positiva om detframtida orderläget jämfört med de minsta företagen, 1–4 anställda.

Figur 4. Förändringen i orderingången (nettotal) riksgenomsnittet 1985–2021

Figur 4..jpg

Trots en djup konjunkturnedgång brottas fortfarande en stor andel företag med kapacitetsbegränsningar vilket tyder på att coronapandemin har slagit olika mellan branscher och företag. En tredjedel, 32 procent, av småföretagen uppger att de tvingats tacka nej till order, vilket är något lägre jämfört med förra årets undersökning (knappt fyra av tio företag).

Vanligast är det att byggföretag tackar nej till order, sex av tio företag. Näst vanligast är det inom tillverkning och företagstjänster. Den vanligaste orsaken är att företagen redan arbetar med ett fullt kapacitetsutnyttjande, vilket var mest framträdande inom bygg- och tjänsteföretagen. En annan begränsande faktor är bristen på arbetskraft. I handels- och restaurangföretagen är kapacitetsbegränsningar mindre vanligt vilket kan vara en förklaring till att det är färre företag där som tackat nej till order (omkring vart femte företag).

Figur 5. Andelen företag som tackat nej till order under de senaste 12 månaderna, per bransch

Figur 5..jpg

Figur 6. Vad skulle du säga är huvudorsaken till att ni har tackat nej till order under de senaste 12 månaderna?

Figur 6..jpg

Gå till nästa kapitel: Omsättning