För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Omsättning

Omsättningen tar fart efter ett dramatiskt år.

Coronapandemin och införda restriktioner för att förhindra smittspridningen förändrade på kort tid förutsättningarna för det svenska näringslivet. Under året som har gått har orderingången och omsättningen minskat kraftigt. I årets undersökning föll nettotalet för omsättningen till det negativa territoriet (-4) för första gången på drygt tio år och är koncentrerat till de minsta företagen (1–4 anställda). Det är dock en mindre nedgång än vad företagarna räknade med i fjol (-8), vilket får betraktas som positivt.

Omsättning

Ett företags omsättning är likvärdigt med dess sammanlagda intäkter från sålda varor och utförda tjänster under en viss period. Förändringar i omsättningen jämfört med föregående period används ofta för att indikera företagets tillväxt.

Omsättningsfallet det senaste året har varit utbrett och omfattar i stort sett samtliga branscher i barometern. Störst andel företag med minskad omsättning är inom tjänstesektorn och hotell och restaurang. Här upplevde mer än hälften av företagen en fallande omsättning under de senaste tolv månaderna. Den sektor som klarat sig bäst är byggsektorn. Fyra av tio byggföretag hade en ökad omsättning och nettotalet noterades till 15. Det är den enda bransch som uppvisade en högre omsättningstillväxt jämfört med fjolårets undersökning.

Småföretagens optimism om en ökad orderingång framträder också i omsättningsförväntningarna. Närmare hälften av företagen förutser en ökad omsättning under det närmaste året medan endast en tiondel tror att den kommer minska. Det innebär att nettotalet stiger till 37 och når den högsta nivån sedan 2011 om prognosen skulle förverkligas. Omsättningen väntas stiga i samtliga branscher och oavsett företagsstorlek. Det ska dock påpekas att den förväntade omsättningsökningen sker från låga nivåer och det är för tidigt att bedöma hur mycket av omsättningsfallet räknat i kronor som kan återhämtas under det närmaste året. Osäkerhet kring smittspridningen och restriktioner kvarstår alltjämt som en reell nedåtrisk i bedömningen av omsättningen.

Figur 7. Omsättningsutvecklingen (nettotal) i riket 1985–2021

Figur 7..jpg

Kraftigt omsättningstapp till följd av coronapandemin

Nettotalet för omsättningsutvecklingen har minskat från 20 till minus 4 under de senaste tolv månaderna. Nästan 9 av 10 företag som upplevt en minskad omsättning uppger att det i huvudsak är orsakat av pandemin. Skillnader finns mellan branscher, där företag i byggsektorn i lägre utsträckning härleder en minskad omsättning till pandemin.

Bland de företag som haft en minskad omsättning ligger majoriteten, omkring 80 procent, i ett minskat omsättningsspann på 1–59 procent. Knappt en femtedel (16 procent) har haft ett omsättningstapp med mer än 60 procent.

Du angav att ert företags omsättning minskat. Ange i procent ungefär hur stor minskningen är

Omsättningstapp1.jpg

Beror er minskning i omsättning i huvudsak på pandemin, eller beror det på andra orsaker som inte har med pandemin att göra?

Omsättningstapp2.jpg

Gå till nästa kapitel: Lönsamhetsutvecklingen