För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Sysselsättning

Sysselsättningen förväntas öka igen.

För första gången på närmare ett decennium minskar antalet anställda i småföretagen. I årets undersökning uppgav närmare vart femte företag att antalet anställda hade minskat under de senaste tolv månaderna medan vart tionde företag hade ökat personalstyrkan. Det innebär att nettotalet sjönk till minus 4 jämfört med plus 4 i förra årets mätning. Det är den lägsta nivån sedan lågkonjunkturåret 2009 och en betydligt större nedgång än vad företagarna förutsåg förra våren, när coronapandemin drabbade det svenska näringslivet.

Den största nedgången har varit inom hotell och restaurang. Där har mer än vart annat företag minskat antalet anställda följt av vart tredje företag inom transportsektorn. Byggföretagen, men även till viss del tillverkningsföretagen har gått mot strömmen och antalet anställda har ökat under de senaste tolv månaderna.

Precis som corona-pandemin och införda restriktioner har slagit olika hårt mellan branscher framträder även en skillnad mellan företag i olika storlekar. Det är i de mindre företagen (färre än 20 anställda) som nedgången i sysselsättning varit relativt sett störst.

Sysselsättning

Sysselsättning mäter hur många som har jobb antingen som anställda eller företagare på hel- eller deltid. Ett nettotal över noll betyder att andelen företag som ökat sysselsättningen är större än andelen företag som minskat sysselsättningen. Det är alltså en indikation på att sysselsättningen totalt sett ökar i landets småföretag.

Årets undersökning visar en utbredd optimism i småföretagen om att öka antalet anställda under de närmaste tolv månaderna, vilket är positiva nyheter för svensk arbetsmarknad. Vart femte företag räknar med att öka antalet anställda och endast fem procent av företagen förutser att minska personalstyrkan det närmaste året. Nettotalet för sysselsättningen stiger till 16, vilket är långt högre än det historiska snittet.

De mest optimistiska anställningsplanerna är inom konsumentnära branscher som hotell och restaurang, där vart fjärde företag planerar att öka antalet anställda. Vaccineringen, minskade restriktioner och ett uppdämt konsumtionsbehov hos hushållen förväntas leda till en ökad efterfrågan och på sikt fler nyanställningar. Även inom tillverkningsindustrin och i byggsektorn är det en övervikt av företag som förutser att öka antalet sysselsatta. Men det är framför allt i de större företagen, fler än 20 anställda, som antalet sysselsätta förväntas öka de kommande tolv månaderna.

Det kan vara värt att notera att småföretagens optimistiska anställningsplaner till viss del speglar den djupa kris som många av företagen befunnit sig i, med personalneddragningar och permitteringar som följd. Optimismen i årets undersökning är därmed delvis en återgång till mer normala förhållanden, vilket innebär att anställningsplanerna till stor del kan tolkas som en återanställning snarare än nyanställning.

Figur 3. Sysselsättningsutvecklingen (nettotal) riksgenomsnittet 1985–2021

Figur 3..jpg

Gå till nästa kapitel: Orderingång