headphones newspaper video-player

Remissvar EU-Blomman ska märkas

Trots att miljömärkningssystemet Blomman inrättades redan 1992 är genomslaget för Blomman mycket svagt i såväl Sverige som övriga Europa.

Betänkandet Mutbrott (SOU 2010:38)

Utredningen har föreslagit en rad förändringar i brottsbalkens reglering av mutbrott. Syftet har varit att öka tydligheten och därigenom förbättra tillämpningen. Det föreslås oc...

En ny förvaltningslag

Företagarna ställer sig positiva till den modernisering av förvaltningslagen som utredningen föreslår. En rad av utredningens förslag kommer påtagligt att stärka den enskildes s...