För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissvar – Horisontella konkurrensbegränsningar

I promemorian föreslås att de svenska lagarna om gruppundantag för konkurrensbegränsande specialiseringsavtal respektive för konkurrensbegränsande avtal om forskning och utveckling anpassas till de nya förordningar som på EU-nivå ska gälla för dessa typer av avtal. Företagarna ställer sig bakom förslaget.

Företagarna har fått rubricerade promemoria på remiss från Näringsdepartementet och får med anledning härav anföra följande.

I promemorian föreslås EU-rättsliga anpassningar av vissa svenska konkurrensregler som tillämpas för bedömning av horisontella konkurrensbegränsningar, dvs. konkurrensbegränsningar i avtal mellan konkurrerande företag. Förslagen är föranledda att EU-kommissionen har presenterat förslag till nya förordningar som ska ersätta de befintliga förordningarna om gruppundantag för specialiseringsavtal respektive avtal om forskning och utveckling. Förslagen i promemorian innebär att den svenska lagen (2008:582) om gruppundantag för konkurrensbegränsande specialiseringsavtal respektive lagen (2008:583) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om forskning och utveckling anpassas till de nya kommissionsförordningarna för dessa typer av avtal. Detta innebär att den nuvarande avvikande marknadsandelsgränsen för samarbeten mellan konkurrerande företag i den svenska lagen om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om forskning och utveckling tas bort så att den lagen fullt ut anpassas till EU-reglerna. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.

Företagarna kan konstatera att de föreslagna lagändringarna syftar till att fullt ut anpassa de svenska reglerna till vad som kommer att gälla på EU-nivå. Företagarna vill framhålla att det för företagen är betydelsefullt med nationella konkurrensregler som är förutsägbara och som har materiell rättslikhet med vad som gäller på EU-nivå. Materiella avvikelser i regelverken minskar den rättsliga tryggheten för företagen och kan innebära ökade administrativa kostnader. För att undvika att företagen ska sväva i ovisshet om rättsläget är det vidare välkommet att förändringar i det nationella regelverket sker snarast möjligt i syfte att minimera utrymmet för tidsmässig eftersläpning i förhållande till EU-reglerna.

Mot denna bakgrund ställer Företagarna sig bakom den av Näringsdepartementet föreslagna reformen.

 

Ladda hem remissyttrandet

Horisontella konkurrensbegränsningar

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.