headphones newspaper video-player
Corona – råd och stöd för företagare

Remissvar – Horisontella konkurrensbegränsningar

I promemorian föreslås att de svenska lagarna om gruppundantag för konkurrensbegränsande specialiseringsavtal respektive för konkurrensbegränsande avtal om forskning och utveckling anpassas till de nya förordningar som på EU-nivå ska gälla för dessa typer av avtal. Företagarna ställer sig bakom förslaget.

Företagarna har fått rubricerade promemoria på remiss från Näringsdepartementet och får med anledning härav anföra följande.

I promemorian föreslås EU-rättsliga anpassningar av vissa svenska konkurrensregler som tillämpas för bedömning av horisontella konkurrensbegränsningar, dvs. konkurrensbegränsningar i avtal mellan konkurrerande företag. Förslagen är föranledda att EU-kommissionen har presenterat förslag till nya förordningar som ska ersätta de befintliga förordningarna om gruppundantag för specialiseringsavtal respektive avtal om forskning och utveckling. Förslagen i promemorian innebär att den svenska lagen (2008:582) om gruppundantag för konkurrensbegränsande specialiseringsavtal respektive lagen (2008:583) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om forskning och utveckling anpassas till de nya kommissionsförordningarna för dessa typer av avtal. Detta innebär att den nuvarande avvikande marknadsandelsgränsen för samarbeten mellan konkurrerande företag i den svenska lagen om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om forskning och utveckling tas bort så att den lagen fullt ut anpassas till EU-reglerna. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.

Företagarna kan konstatera att de föreslagna lagändringarna syftar till att fullt ut anpassa de svenska reglerna till vad som kommer att gälla på EU-nivå. Företagarna vill framhålla att det för företagen är betydelsefullt med nationella konkurrensregler som är förutsägbara och som har materiell rättslikhet med vad som gäller på EU-nivå. Materiella avvikelser i regelverken minskar den rättsliga tryggheten för företagen och kan innebära ökade administrativa kostnader. För att undvika att företagen ska sväva i ovisshet om rättsläget är det vidare välkommet att förändringar i det nationella regelverket sker snarast möjligt i syfte att minimera utrymmet för tidsmässig eftersläpning i förhållande till EU-reglerna.

Mot denna bakgrund ställer Företagarna sig bakom den av Näringsdepartementet föreslagna reformen.

 

Ladda hem remissyttrandet

Horisontella konkurrensbegränsningar

Taggar
Riks Remiss