För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Betänkandet Mutbrott (SOU 2010:38)

Utredningen har föreslagit en rad förändringar i brottsbalkens reglering av mutbrott. Syftet har varit att öka tydligheten och därigenom förbättra tillämpningen. Det föreslås också att lagreglerna kompletteras av en kod - Svensk kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet. Koden ska utgöra en del av näringslivets självreglering och ska bland annat öka förutsebarheten kring regleringen av mutbrott. Företagarna, som varit representerade i utredningens arbetsgrupp, tillstyrker förslaget.

Företagarna har fått rubricerat förslag på remiss. Vi tillstyrker utredningens förslag och önskar därtill framföra följande.

Brottsbalkens nuvarande reglering av mutbrott har kritiserats bl.a. för den svårighet att följa samhällsutvecklingen som lagtextens utformning medfört. Dessutom har bestämmelserna ansetts svårtolkade. Utredningens förslag innefattar en rad förändringar som syftar till att öka tydligheten och därigenom förbättra tillämpningen. Vidare föreslås det att lagstiftningen kompletteras genom inrättandet av Svensk kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet. Koden ska utgöra en del av näringslivets självreglering och syftar till att åstadkomma en mer ändamålsenlig och lättillgänglig reglering av mutbrotten med tydligare gränser för vad som ska anses straffbart.

Företagarna är positiva till den översyn av lagstiftningen som utredningen gjort och de förändringar som föreslås i syfte att åstadkomma en större tydlighet och enklare tillämpning av lagen. Förändringar som är särkilt betydelsefulla sett ur ett rättssäkerhetsperspektiv. I anslutning härtill ställer sig Företagarna också positiva till det förslag till kod som utredningen presenterar. Koden är, som komplement till lagens mer allmänt hållna bestämmelser, en viktig del i arbetet mot mutbrott och utgör en god grund för näringslivets självreglering. Härigenom kan en större förutsebarhet uppnås och regleringen av mutbrott enklare hållas aktuell över tiden. För att komma Sveriges många småföretagare till verklig nytta är det viktigt att detta arbete fortsätter genom framtagandet av också mer detaljerade bransch- och marknadssystem.

Brottsmisstankar om muta och bestickning handläggs av Riksenheten mot korruption. Enheten genomför även utbildningar om korruption, särskilt riktade till myndigheter. Företagarna vill understryka vikten av att enheten har nödvändiga resurser till sitt förfogande för fullgörandet av sitt uppdrag.

 

Ladda hem remissyttrandet

Remissvar Mutbrott

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.