För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

En ny förvaltningslag

Företagarna ställer sig positiva till den modernisering av förvaltningslagen som utredningen föreslår. En rad av utredningens förslag kommer påtagligt att stärka den enskildes ställning i relation till myndigheterna. Lagstiftningen har också genomgått en nödvändig anpassning utifrån en alltmer utbyggd elektronisk förvaltning.

Företagarna har fått rubricerat förslag på remiss och får lämna följande synpunkter.

Företagarna är positiva till den modernisering av regelverket som föreslås genom införandet av en ny förvaltningslag. Det är bl.a. bra att lagstiftningens språk och struktur har setts över samt anpassats efter en alltmer utbyggd elektronisk förvaltning.

Översynen av lagen är påkallad och viktig för att säkerställa en god förvaltning och en stark ställning för medborgarna i deras förhållande till myndigheterna. En rad förslag kommer också påtagligt att stärka den enskildes situation, bl.a. tydliggörandet av myndigheternas serviceskyldighet och införandet av en spärr mot överdriven maktutövning.

Förekomsten av felaktig, bristfällig eller allt för tidsödande handläggning är ett problem inom förvaltningsmyndigheternas verksamhet. Därför är det angeläget att utredningens förslag och de förbättringar som därmed åsyftas får ett reellt genomslag hos berörda myndigheter. Detta förutsätter genomförandet av adekvata informations- och utbildningsinsatser. Enligt utredningen får kostnaden för den typen av insatser anses kalkylerade i varje realistisk myndighetsbudget. Företagarna vill betona vikten av dessa insatser samt att utredningens antagande om myndigheternas resurser därför är i överensstämmelse med verkligheten.

 

Ladda hem remissyttrandet

Remissvar: En ny förvaltningslag

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.