headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Företagarna välkomnar regelförenklingarna i den nya plan- och byggförordningen

25 nov 2010
Företagarna är positiva till den nya plan- och bygglagen, som träder i kraft den 2 maj 2011, då den bidrar till målet om 25 procents minskning av företagens administrativa kostnader och en positiv förändring i företagens vardag.

Tillväxtverket uppskattar att företagens administrativa kostnader inom plan-, bygg-, och fastighetsområdet uppgår till cirka 7 miljarder kronor, varav 1,5 miljarder utgör kostnader till följd av plan- och byggprocessen. Den nya plan- och bygglagen (som föranleder ändringarna i plan- och byggförordningen) väntas innebära att dessa kostnader minskar med 7 miljoner per år jämfört med idag. Detta är visserligen en synnerligen blygsam kostnadsminskning, men ändå ett steg i rätt riktning varför Företagarna sammantaget välkomnar den nya plan- och bygglagen, som syftar till att förenkla och förtydliga företagens (och myndigheternas) vardag.

Utöver lägre kostnader är enklare och snabbare hantering av plan- och byggloven en viktig del för att öka främst småföretagens konkurrenskraft och flexibilitet. Detta är viktigt utifrån ett övergripande samhällsekonomiskt perspektiv eftersom tillväxten och jobbtillväxten i helt dominerande grad sker i småföretagen.

 

Ladda hem remissyttrandet

Företagarnas remissvar ny plan-ochbyggförordning

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap