För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Departementspromemorian Hyra av lös sak (Ds 2010:24)

Företagarna avstyrker ett förslag till lagstiftning om hyra av lös sak. Anledningen till detta är bland annat att det inte redovisas några tydliga behov av en sådan lagstiftning och att effekterna av lagstiftningen inte heller har analyserats.

Företagarna har fått rubricerade departementspromemoria på remiss från Justitiedepartementet och får med anledning härav anföra följande.

Kort om förslaget

I promemorian föreslås en ny lag om hyra av lös sak. Lagen föreslås enbart gälla uthyrning till konsumenter och föreslås vara tvingande till konsumentens förmån vid hyresavtal på högst ett år.

Företagarnas synpunkter

Företagarna kan konstatera att lagförslaget synes bygga på vad som får anses vara gällande dispositiv rätt, vilket i sig är ett upplägg som framstår som rimligt.

Dock ifrågasätter Företagarna behovet av den föreslagna lagstiftningen. Hyra av lös sak är en avtalstyp som inte är närmare reglerad i svensk rätt. I promemorian (s. 47) står uttryckligen att det "för närvarande knappast kan konstateras några missförhållanden på området". Några tydliga behov av lagstiftningen i form av förekommande problemområden el. dyl. redovisas inte i promemorian. Mot denna bakgrund ifrågasätter Företagarna att det finns skäl att införa en lagreglering inom detta område.

I promemorian konstateras att det i dag saknas lagstiftning avseende hyra av lös sak i de övriga nordiska länderna. Detta förstärker intrycket av att det framstår som överilat att i Sverige – och utan att några egentliga problem redovisas - ta initiativ till att nationellt reglera detta område.

Utöver detta ter sig initiativet till en ny svensk reglering på området tidsmässigt olämpligt mot bakgrund av det omfattande EU-arbete som just nu pågår avseende ett direktiv om konsumenträttigheter. En nationell reglering om hyra av lös sak kommer rimligen behöva ses över/förändras i ljuset av en eventuell framtida EU-reglering rörande konsumenträttigheter.

Företagarna kan även konstatera att det inte har presenterats någon konsekvensanalys över lagförslagets effekter. Det är en allvarlig brist att förslagets effekter för marknaden och dess aktörer inte belyses. Konsekvenserna för de små företagen måste tydligt analyseras och redovisas.

Mot denna bakgrund avstyrker Företagarna förslaget om att genomföra den föreslagna lagstiftningen om hyra av lös sak. Man bör inte prioritera införandet av en lagstiftning som inte motiveras av tydliga behov och vars effekter inte närmare analyserats. För de små företagen är det i stället viktigt att fokusera på frågan om att skapa en minskad regelbörda för företag.

 

Ladda hem remissyttrandet

101201 Remissyttrande - Hyra av lös sak

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.