För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Slutsatser och förslag

Ladda ner och läs hela rapporten (pdf)

Mindre och växande företag upplever fortsatt betydande svårigheter med att erhålla finansiering till investeringar. Coronapandemin och relaterade restriktioner har försvårat många företags finansieringsmöjligheter ytterligare. Därmed hämmas småföretagens tillväxt och jobbskapande.

Undersökningen visar att mindre och växande företag i högre grad är beroende av lån från ägare/ familj/vänner. Andelen företag som finansierat sig med tillskott från ägare har minskat under de senaste tolv månaderna. Vilket troligtvis förklaras av ökade osäkerhet i många verksamheter till följd av coronapandemin. Bankfinansiering utgör en betydande finansieringskälla, även om andelen företag som finansierat investeringar med banklån också har minskat under de senaste 12 månaderna. Många företag upplever att hårda krav på säkerhet samt en bristande förståelse för verksamheten från bankernas sida.

Företagarna delar grundsynen att det statliga riskkapitalinsatserna bör komplettera privata aktörer och därmed sänka risk och avkastningskrav för att avhjälpa marknadsmisslyckanden. Företagsakuten som lanserades under 2020 för att underlätta för företag som drabbats ekonomiskt av coronaviruset och relaterade restriktioner, tycks inte haft en betydande effekt på bankutlåningen. Kreditgarantier förenade med viss amorteringsfrihet kan dock vara ett viktigt verktyg för att stödja en återhämtning i svenska företag efter coronapandemin.

Baserat på denna och tidigare finansieringsundersökningar föreslår Företagarna en rad åtgärder för att underlätta de mindre och växande företagens finansieringen.

Företagarna föreslår:

  • Gör det förmånligare för svenska privatpersoner att investera i eget eller andras företagande. Undersök möjligheterna att vidga investeraravdraget för den som investerar i onoterade bolag genom bolag. Det bör även undersökas hur Investerarsparkontot kan användas för investeringar i onoterade bolag.
  • Säkerställ att de statliga finansieringsinsatserna verkligen kommer de små och växande företagen till del. Lånefinansiering genom delvis amorteringsfria och garanterade lån kan vara en framkomlig väg. Genom de statliga aktörerna bör företagen även i högre grad informeras om vilken finansiering som finns tillgänglig genom de statliga aktörerna och EU.
  • Utmana storbankerna och uppmuntra alternativa finansieringslösningar inom exempelvis fintech. Kunskapen om hur möjligheterna ser ut för små- och medelstora företag att anskaffa nödvändig finansiering behöver öka för att därigenom bidra till ökad tillväxt.
  • Se till att betaltiderna i näringslivet kortas och att den offentliga sektorn föregår med gott exempel.
  • Regeringen bör genomföra de förslag till förenklat rekonstruktionsförfarande som lämnats av Entreprenörskapsutredningen (SOU 2016:72) och nyligen också av Rekonstruktionsutredningen (SOU 2021:12). Ett modernt välfärdssamhälle måste värna individers och företagares möjligheter att frigöra sig från tidigare problem och svårigheter.

 

Gå till nästa kapitel: Data och metod