För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Investeringar och finansieringssvårigheter

De upplevda svårigheterna med att anskaffa finansiering har förvärrats under 2020.

Ladda ner och läs hela rapporten (pdf)

För de företag som gjort investeringar och som behövt ta in externt kapital eller kredit för ändamålet är de upplevda problemen omfattande. Hela 68 procent anser att det är ganska eller väldigt svårt att finansiera företagets investeringar med extern finansiering, se figur 5. Motsvarande siffra 2019 var 55 procent. De upplevda svårigheterna med att anskaffa finansiering har alltså förvärrats under 2020. Förhöjd osäkerhet till följd av tilltagande smittspridning eller ytterligare restriktioner som slår mot företagen kan snabbt förändra företagens finansieringsmöjligheter till det sämre.

Figur 5. Tidsserie 2015–2018. Hur upplever du möjligheten att finansiera företagets investering(ar) med extern finansiering (kredit) de senaste tolv månaderna?

figur5.png

Bas: Företag som under de senaste 12 månaderna har gjort någon investering och behövt extern finansiering, n=334

Finansieringssvårigheterna kan ha flera olika förklaringar; ökad verksamhetsrisk till följd av covid-19-pandemin och relaterade restriktioner vilket gör det svårare och/eller dyrare att få banklån, kunder som inte betalar, sämre tillgång på riskkapital eller bristande likviditet. En återkommande förklaring är också bankernas krav på säkerhet och personlig borgen.

För tydlighets skull ska påminnas om att den här undersökningen handlar om finansiering till investeringar. Finansiering till investeringar avser vanligtvis utgifter till särskilda satsningar snarare än löpande verksamhet och verksamhetskostnader som exempelvis löner och underhåll.

Nära fyra av 10 av de tillfrågade företagen har gjort investeringar under de senaste tolv månaderna. Figur 6 nedan visar hur stor andel av företagen i respektive storlek (i termer av antal anställda) som gjort investeringar. Investeringar kännetecknar alla växande företag, men framförallt lite större företag gör löpande investeringar i verksamheten. Andelen företag som har gjort investeringar växer alltså med antalet anställda vilket är i linje med ekonomisk teori.

Figur 6. Har företaget under de senaste tolv månaderna gjort någon investering? Svar=JA

figur6.png

Figur 7. Har företaget under de senaste tolv månaderna gjort någon investering? Svar=JA

figur7.png

Det sagt så investerar företagen alltjämt framförallt i maskiner och inventarier, se figur 8. Även mjukvara och IT utgör huvudsakliga investeringar i många företag.

Figur 8. Vad investerade företaget i?

figur8.png

 

Figur 9. På vilket sätt finansierade företaget investering(ar) de senaste tolv månaderna? Uppdelat efter tillväxtfas.

 

figur9.png

Bas: De företag som har investerat under de senaste tolv månaderna.

Investeringar finansieras framförallt med företagens egen intjäning, d.v.s. löpande intäkter och/eller befintligt eget kapital. Men banklån, tillskott från ägare och lån från närstående utgör en avsevärt mer betydelsefull finansieringskälla för uppstarts- och tillväxtföretagen. Undersökningen visar alltså tydligt att det är just denna typ av företag som i stor utsträckning är beroende av extern finansiering. Utan finansiering finns det helt enkelt ofta inte utrymme till investeringar och expansion.

Bankfinansiering utgör fortfarande en betydande finansieringskälla både för växande företag och mer mogna verksamheter. Det sagt, så är det en oroande utveckling när företag väljer att finansiera sig genom privata kanaler, snarare än bank- och finansmarknaden. Det ökar dramatiskt risktagandet förenat med företagandet och kan i värsta fall leda problem såväl i relationerna med närstående som med privatekonomin.

Viktigt för företag som sökt lån eller kredit är totalkostnaden av avgifter och ränta (75 procent), se figur 10. Bemötandet och kundservice från kreditgivaren är också viktigt (58 procent av företagen uppger detta som viktigt vid ansökan om banklån), liksom rimliga krav på säkerhet (44 procent). Även snabbhet och kort handläggningstid anses vara viktiga faktorer.

Figur 10. Vad är viktigt när du söker ett lån för företaget? Flera svar möjligt.

figur10.png

Bas: företagare som har lån/kredit hos en kreditgivare, n=248.

Figur 11 visar att det som väger tyngst är kostnaden och risktagandet som finansieringen medför. På frågan vad som är viktigast vid ansökan om lån till företaget, svarar nästan hälften av företagen att totalkostnaden är viktigast. Det näst viktigaste är rimliga krav på säkerhet.

Figur 11. Vad är viktigast när du söker ett lån för företaget?

figur11.png

Bas: företagare som har lån/kredit hos en kreditgivare, n=248.

Figur 12 visar vad företagen som har lån/kredit, anser som det största hindret för extern finansiering i allmänhet. Av de som har lån/kredit upplever 56 procent att höga krav på säkerhet, som personlig borgen, innebär det största problemet.*

* Motsvarande siffra 2019 var 59 procent, 2017 var siffran 60 procent.

Drygt en tredjedel av företagen upplever att finansiären saknar förståelse för verksamheten (34 %). Även ränta/avkastningskrav samt byråkrati och administration ses som ett hinder av många företag (25 procent vardera). Den största skillnaden sett till tidigare år är att antalet företag som inte upplever hinder med finansiering minskar. Allt för höga krav på säkerhet och bristande förståelse för verksamheten har under 2020 varit de största hindren för företagens externa finansiering. Detta speglar troligtvis den ökade osäkerhet i verksamheter som påverkats av coronapandemin och relaterade restriktioner.

Figur 12. Vilka är de största hindren gällande extern finansiering till företaget i allmänhet?

figur12.png

Bas: Företag som har lån/kredit, n=248 (år 2021), n=212 (år 2020), n=313 (år 2019).

I snitt uppskattar företagen att de har omkring 4,4 procent i ränta på företagets lån (figur 13). Detta är något högre än de senaste årens undersökningar vilket återigen förklaras av ökad osäkerhet till följd av covid-19-pandemin.

Figur 13. Vilken ränta (%) uppskattar du att ditt företag idag betalar i genomsnitt för företagets lån?

figur13.png

Bas: Företag som har lån/kredit, n=248 (år 2021), n=212 (år 2020), n=313 (år 2019).

Många företag betalar troligen högre ränta på sina bankkrediter än vad de borde göra. Bristen på transparens inom företagskrediter är en bidragande orsak och till skillnad från bostads- och kreditkortsräntor är det i praktiken omöjligt att jämföra bankernas räntenivåer på företagskrediter.

Gå till nästa kapitel: Privatekonomisk risk och bankernas bemötande gentemot företagskunder