För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Skattesystemet och incitamenten till värdeskapande investeringar

Ladda ner och läs hela rapporten (pdf)

En avgörande fråga är hur finansieringen till mindre och växande företag kan underlättas genom att utveckla möjligheterna för enskilda individer att i högre grad engagera sig och investera som affärsänglar och riskkapitalister. Det borde därför finnas utrymme för förändringar av beskattningen så att antalet affärsänglar ökar. Ett steg i rätt riktning var införandet av investeraravdraget 2013.

Genom investeraravdraget ökade möjligheter för privatpersoner att ta del i det värdeskapande som sker i företag, därmed underlättades också företagens tillgång på finansiering i form av ägarkapital. Reglerna för investeraravdraget innehåller emellertid en lång rad villkor och har från och med 2016 fått än smalare användningsområde genom att varken delägare och närstående kan använda avdraget. Även reglerna i skattelagstiftningen (SFL) avseende det s.k. företrädaransvaret, bör revideras till förmån för ABL:s mer ändamålsenliga regler kring ansvarsutkrävande. En statlig utredning har nyligen föreslagit vissa förändringar av företrädaransvaret, men de är alltför försiktiga.

Såväl utredningen Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016:72) som utredningen En Fondstruktur för innovation och tillväxt (SOU 2015:64) som ligger till grund för regeringens förslag till effektivare statliga riskkapitalsatsningar har pekat på en rad nödvändiga justeringar av skattesystemet, bl.a. att investeraravdraget är för begränsat, att lägre skatt på personaloptioner kan bidra till tillväxtskapande incitament, samt att dagens 3:12-regler i för hög utsträckning låser in investeringskapital. Företagarna delar dessa bedömningar. Likaså skulle reglerna kring beskattning av vinstandelslån kunna göras mindre restriktiva, för att främja investeringar i företags tidiga faser.

En eventuell bankskatt riskerar att öka kostnaderna för bankerna på ett sätt som lätt kan övervältra på dess minst mobila kundgrupper, inklusive småföretagen. Företagarna ställer sig frågande inför om det finns acceptans och legitimitet för massiva skattehöjningar som på bred front slår mot mindre och växande företag och företagare.

Gå till nästa kapitel: Kompletterade statligt finansieringsfrämjande