headphones newspaper video-player
LIVE på fredag - allt om Brexit för företagare

Utbildning

Utbildning måste vara behovsstyrd och tydligare kopplas samman med den efterfrågan som finns i arbetslivet.

Det gäller både den formella och informella efterfrågan på kompetens. Det gynnar individer som kommer i arbete snabbare, det gynnar företagare och andra arbetsgivare som får stärkt kompetensförsörjning och det gynnar Sveriges ekonomi i stort. 

Modeller för arbetslivsinriktad praktik måste utvecklas genom hela utbildningssystemet. Denna utveckling bör ske i samverkan med arbetsgivare. Utbildningssystemet måste i högre grad vara behovsstyrt och utbildning bör ske i samverkan med de som ska anställa.  

Elever behöver ha naturliga mötesplatser med arbetslivet. Prao möjliggör erfarenhetsutbyte mellan unga, företagare och de som är etablerade på arbetsmarknaden. Företagarna välkomnar därför beslutet om att riksdagens har återinfört obligatorisk prao.