För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vägar framåt i grön skattepolicy

Hållbarhet ska inte ses i ett motsatsförhållande till rörelsefrihet, ökat välstånd, tillväxt och ekonomisk aktivitet.

Ladda ner och läs hela rapporten som pdf.

  • Miljövänliga drivmedel och energislag bör stödjas genom skattebefrielse hellre än produktionsstöd eller andra typer av subventioner till företag. Ett exempel kan vara att tankning av förnybara drivmedel ger rätt till avdrag på fordonsskatten.

  • De undantag som finns från koldioxidskatt bör ses över och på lämpligt sätt fasas ut.

  • Insatser som reducerar mängden klimatpåverkande koldioxid i atmosfären bör stödjas genom en proportionerlig omvänd (negativ) koldioxidskatt.

  • Utsläppsrätter är ett bra verktyg för prissättning av miljöpåverkan och marknaden för dessa bör vidareutvecklas, särskilt på EU-nivå. Genom att sätta ett pris på koldioxid och skapa en handelsplats har innovativa företag kunnat investera i grön teknik för att reducera sina egna utsläpp och därmed kunnat sälja utsläppsrätter till andra företag. Problemet hittills har varit att priset per ton koldioxid har varit för lågt och taket har varit för högt för att systemet ska driva på utsläppsminskning så mycket som avsett. Dessutom har vissa tunga industrisektorer blivit tilldelade utsläppsrätter, för att inte påverka marknadspriset för mycket på vissa varor. För att systemet ska uppnå sitt syfte behöver priset per utsläppsrätt fortsatt inte vara lägre än en viss nivå och taket (antal utsläppsrätter i systemet) behöver succesivt sänkas, för att priset inte ska minska realt. Därtill finns det anledning att innefatta fler sektorer i systemet och att se över möjligheten att inkludera fler länder utanför EU.

  • Den gröna skattereduktionen, med syfte att underlätta för företag och privatpersoner att göra klimatsmarta investeringar i grön teknik, bör utökas. Med grön teknik avses i det nyligen införda avdraget bland annat installation av solceller och installation av laddboxar för elbilar samt lagring av energi (Power Wall).

  • En miljölastbilspremie för lastbilar som drivs på el, biodrivmedel eller gas kan vara ett sätt att främja omställningen för sådana fordon. Det är viktigt att premien utformas på ett sätt som dels gör det attraktivt för åkerier att investera i nya miljövänliga lastbilar, dels gör att lastbilarna stannar kvar i Sverige – exempelvis genom att premien blir ett villkorat bidrag där villkoret är att lastbilen förblir i det svenska fordonsregistret i minst fem år.

  • För att motverka export av klimatbonusbilar och förbättra förutsättningarna för dessa i Sverige bör incitament för konsumenten att investera i sådana bilar utökas. Det kan exempelvis ske genom lättade trängselskattesatser och parkeringsavgifter för elbilar.

Hållbarhet ska inte ses i ett motsatsförhållande till rörelsefrihet, ökat välstånd, tillväxt och ekonomisk aktivitet. Minskad klimatpåverkan sker inte genom minskad tillgänglighet eller upphörd ekonomisk aktivitet länder emellan. Innovation, export av klimatsmarta tekniker och internationella åtaganden bidrar till omställningen och ökad levnadsstandard. Marknadsekonomi ger incitament för effektiviseringar och innovation – och rätt utformade kan skatter bidra till, i stället för att hämma, sådana incitament.