För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Kännedom om pensionssystemet och den egna pensionen

Landets företagare anser sig inte ha särskilt god kunskap om de egna pensionsvillkoren.

I en undersökning genomförd av Sifo på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna 2019 framgår att många medborgare saknar kunskap om både pensionssystemet och den egna pensionen. Sju av tio uppger att de har liten eller ingen kunskap alls om pensionssystemet och hur det fungerar. Drygt hälften tar del av vad de själva beräknas få i pension, genom exempelvis minpension.se. Enligt undersökning oroar sig var tredje person för sin ekonomi som pensionär.

Företagarnas undersökning visar att landets företagare inte heller anser sig ha särskilt god kunskap om de egna pensionsvillkoren. Hälften anser sig ha dålig eller obefintlig kunskap. Endast en av tio företagare anser sig ha mycket god kunskap.

Figur 11. Hur skulle du bedöma din kunskap om företagares pensionsvillkor?

fig11.png

Det finns en stor spridning bland företagare som känner sig trygga över sin ekonomiska trygghet vid pension och de som känner sig otrygga. Nästan var femte företagare (19 procent) uppger att de är oroade eller mycket oroade över sin ekonomiska trygghet vid pensionen. Samtidigt är 38 procent trygga eller mycket trygga gällande den ekonomiska tryggheten vid pensionen. Föga förvånande är soloföretagare och företagare med 1–4 anställda mer oroade än företagare med fler anställda.

Figur 12. Hur känner du dig över din ekonomiska trygghet vid pension?

fig12.png

Undersökningen visar också att den allmänna pensionen inte anses vara viktigast för den ekonomiska tryggheten på äldre dagar. I stället tycks det viktigaste vara en kombination mellan privat sparande (26 procent) och pensionssparande genom företaget (25 procent). Var femte företagare anser också att andra tillgångar, till exempel fastigheter, är viktigast för den ekonomiska tryggheten på äldre dagar.

Figur 13. Vad skulle du säga är viktigast för din ekonomiska trygghet på äldre dagar?

fig13.png

Närmre var tionde (nio procent) företagare anser att överskott/försäljningsvärde i företaget är viktigast för den ekonomiska tryggheten på äldre dagar. I rapporten Ägar- och generationsskiften i svenska företag framgår att drygt fyra av tio företagsledare 55 år eller äldre, vilket kan jämföras med andelen 31 procent av Sveriges befolkning som helhet. Sammantaget uppger var fjärde företagare att det är aktuellt med ett ägarskifte inom tio år.

Sedan den 1 januari 2020 höjdes lägsta ålder för att ta ut allmän pension från 61 till 62 år. De kommande åren kommer denna ålder sannolikt att höjas ytterligare. Det beror på att åldern för när pension tidigast kan tas ut har kopplats till medellivslängdens utveckling, den så kallade riktåldern. Det innebär att i takt med att befolkningen lever längre höjs också åldern för när pension kan tas ut. Det gäller endast den statliga pensionen och inte tjänstepension. Det är troligt att riktåldern kommer vara 67 år vid 2026 vilket skulle ge en ålder på 64 år för när pension tidigast kan tas ut.

En tumregel Pensionsmyndigheten använder sig av är att pensionen ökar med 6 till 11 procent per månad om förmånstagaren går i pension ett år senare.

Gå till nästa kapitel: Analys