För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Inkomst bland företagare

Drygt var tredje företagare (38 procent) uppger att deras löneuttag påverkas mycket av hur det går för företaget.

Nästan två av tre företagare (64 procent) i undersökningen tar ut lön från aktiebolag. En fjärdedel (25 procent) tar ut överskott från enskild firma. Män tar ut lön från aktiebolag i högre utsträckning än kvinnor (66 procent respektive 58 procent) medan kvinnor tar ut överskott från enskild firma i högre utsträckning än män (23 procent respektive 31 procent).

Figur 1. Hur tar du ut inkomst?

fig1.png

Andelen som tar ut lön från aktiebolag är högre bland de med anställda än soloföretagare. Endast   50 procent av soloföretagarna tar ut lön från företaget. Bland företagare med 1–4 anställda är motsvarande siffra 85 procent, och bland företagare med 5–9 anställa tar hela 96 procent ut lön från företaget.

Bland företagare med aktiebolag uppger 87 procent att de tar ut lön från aktiebolaget. Färre än hälften av företagarna med aktiebolag tar ut utdelning. Bland företagare med enskild firma tar nio av tio (90 procent) ut överskott från enskild firma.

Företagets storlek påverkar också utsträckningen i vilken företagaren tar ut utdelning. Närmre hälften (48 procent) av företagarna med över 10 anställda tar ut utdelning ur företaget. Bland företagare med 5–9 anställda är motsvarande siffra 43 procent och bland företagare med 1–4 anställda tar drygt en tredjedel (36 procent) ut utdelning från aktiebolaget. Bland soloföretagare med aktiebolag tar 31 procent ut utdelning.

Kvinnliga företagare tar i lägre utsträckning ut utdelning än manliga företagare. Knappt var femte företagande kvinna (19 procent) uppger att de tar ut utdelning ur ett aktiebolag. Bland företagande män är motsvarande siffra dubbelt så hög (39 procent).

Figur 2. Hur tar du ut inkomst?

fig2.png

Företagares möjlighet att ta regelbundna uttag ur sina företag ökar i takt med mognadsgraden av företaget, som i detta fall får representeras av antalet anställda. Bland företagare med över 10 anställda tar i stort sett varje företagare ut en regelbunden månadslön (96 procent). Nio av tio företagare med 5–9 anställda gör det samma (91 procent). De allra minsta arbetsgivarna med 1–4 anställda tar ut lön mindre regelbundet. Bland soloföretagare tar knappt två av tre företagare ut lön varje månad.

Jag tar ut mycket låg lön från företaget. Företagets vinst är bundet i lager. Förhoppningen är att någon gång i framtiden kunna frigöra lite av denna vinst och ta ut som lön.

Citat från fritextsvar i Företagarnas panel.

Bland soloföretagare finns en mindre grupp (6 procent) som aldrig eller nästan aldrig tar ut lön. Det kan ha flera förklaringar. Några har hel enkelt för låg omsättning i företaget för att ha råd att ta ut lön. Det kan till exempel bero på att företaget är i ett uppstartsskede. I andra fall kan det vara så att företagaren väljer att endast ta ut utdelning. Många soloföretagare kombinerar sitt företagande med pension. Drygt en av tio soloföretagare (12 procent) tar ut pension.

Fakta: Pensionsgrundande inkomst

Den pensionsgrundande inkomsten (PGI) beräknas på löneinkomster. När Skatteverket räknar ut den pensionsgrundande inkomsten görs ett avdrag för den allmänna pensionsavgiften som är 7 procent av inkomsten. Det innebär att du får PGI på 93 procent av din inkomst upp till inkomsttaket. PGI beräknas inte på inkomster som överstiger inkomsttaket på 7,5 inkomstbasbelopp. Det innebär att den högsta pensionsgrundande inkomsten år 2020 är 501 000 kronor eller 41 750 kronor per månad. Inkomsten behöver då vara 538 700 kronor per år (44 892 kronor/månad).

Eftersom PGI ska beräknas på inkomsten efter avdrag för den allmänna pensionsavgiften innebär   det i praktiken att inkomsttaket uppgår till 8,07 inkomstbasbelopp. Egenföretagares PGI beräknas   på samma inkomst som inkomstskatten beräknas på, det vill säga resultatet i näringsverksamheten med tillägg för sjukpenning. All ålderspensionsavgift som tas ut på inkomster över 41 750 kronor per månad ingår alltså inte i den pensionsgrundande inkomsten utan är en skatt.

Skillnaderna i regelbundenhet av löneuttag mellan män och kvinnor är små. Drygt tre av fyra (76 procent) företagande kvinnor tar ut lön från aktiebolag eller överskott av enskild firma varje månad. Bland företagande män är motsvarande siffra 72 procent.

Figur 3. Hur ofta tar du ut lön från ditt företag? (Lön från aktiebolag/överskott från enskild firma)?

fig3.png

Löneuttaget påverkas av hur det går för företaget. Nästan var fjärde företagande kvinnor (39 procent) uppger att deras löneuttag påverkas mycket av hur det går för företaget medan 30 procent av företagande män uppger det samma.

Drygt var tredje företagare (38 procent) uppger att deras löneuttag påverkas mycket av hur det går för företaget. Bland företagare med enskild firma påverkas hälften (50 procent) av hur det går för företaget. Motsvarande siffra bland företagare med anställda är 24 procent.

Figur 4. Hur stor är en vanlig lön som du tar ut i företaget?

fig4.png

Medellönen i Sverige 2018 var 34 600 kronor i månaden, det senaste året för tillgängliga data från SCB. Medellönen bland kvinnor var 32 600 kr och 36 500 kr bland män. Högre chefer inom bank, finans och försäkring hade högst medellön (132 100 kronor per månad före skatt). Lägst medellön hade hemservicepersonal. Deras snittlön var 20 200 kronor per månad före skatt.11 Medianlönen i Sverige 2018 var 30 900 kronor i månaden. Bland kvinnor var den 29 900 kronor och bland män 32 200 kronor i månaden.

Var fjärde företagare (25 procent) har en lön under 15 000 kronor i månaden. Över 71 procent av företagarna har en lön under medellönen i Sverige. Endast var femte företagande kvinna (21 procent) har en lön över 35 000 kronor i månaden. Bland företagande män har 29 procent en lön över 35 000 kronor i månaden.

Företagets storlek påverkar givetvis löneuttaget. Totalt har var fjärde företagare (26 procent) har en lön över 35 000 kronor i månaden. Bland företagare med 1–4 anställda har endast var femte företagare (19 procent) en lön över 35 000 kronor i månaden. Bland företagare med 5–9 anställda har 42 procent en lön över 35 000 kronor. Högst lön har företagare med över 10 anställda. Bland dem har 60 procent en lön över 35 000 kronor i månaden.

Företagare med enskild firma har en klart lägre genomsnittlig lön. Endast nio procent har en lön som överstiger 35 000 kronor i månaden. Motsvarande siffra bland företagare med aktiebolag är 33 procent.

Gå till nästa kapitel: Företagares pensionssparande