För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Sammanfattning

En premiebaserad försäkring där företagare betalar in en premie med valfri ersättningsnivå är högintressant för landets företagare.

Den låga lönenivån och det faktum att en del företagare inte tar ut någon lön överhuvudtaget, tillsammans med det oregelbundna uttaget gör att företagare är en särskilt utsatt grupp i händelse av arbetslöshet.

Företagare är i lägre utsträckning än anställda medlemmar i en arbetslöshetskassa, varför ersättningen vid arbetslöshet blir påfallande lägre.

En ersättningsmodell med en som ger högre inkomster i början av arbetslöshet som sedan fasas ut i takt med arbetslöshetens längd, det vill säga en Flexicuritymodell förefaller vara intressant för företagare. De tror att det skulle leda till en generellt kortare tid i arbetslöshet än nuvarande system.

En premiebaserad försäkring där företagare betalar in en premie med valfri ersättningsnivå är högintressant för landets företagare. Närmre tre av fyra anser att det skulle vara intressant.

Förslag

Inför en premiebaserad försäkring

Företagarna efterfrågar en premiebaserad försäkring av arbetslöshetsförsäkringen. Att betala en premie med valfri ersättningsnivå skulle skapa trygghet och förutsebarhet för företagare med oregelbundna inkomster.

Se över begreppet ”väsentligt inflytande”

Reglerna om väsentligt inflytande på ett bolags verksamhet behöver likaså ändras. I dag innebär en suppleantplats i en närståendes företagsstyrelse nekad a-kassa, trots att ingen ersättning utgått

Ändra vilandeförklaringsreglerna

Reglerna kring när ett företag ska anses vilande behöver ses över, så att en vilandeförklaring inte innebär ett förbud mot marknadsföring och kundkontakter i syfte att återuppta verksamheten.1

Reglerna kring när ett företag ska anses vilande i arbetslöshetsförsäkringen har ändrats i mars 2020 så att en tidigare vilandeförklaring av företaget inte omöjliggör a-kassa. Detta regelverk bör ses över så att en tidigare vilandeförklaring av företaget inte omöjliggör a-kassa vid annan oförutsedd kris.

Gå till nästa kapitel: Inkomst bland företagare