För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Sammanfattning

När företagare bedömer livet i sin helhet, tycks tillfredsställelse med företagandet och fritiden vara de enskilt viktigaste faktorerna i denna bedömning.
  • Företagare mår överlag bra. De mår något bättre på fritiden än på jobbet. Äldre företagare mår betydligt bättre än yngre företagare och denna grupp är även mer nöjda med sitt liv som helhet. Det går inte att utläsa någon skillnad mellan kvinnor och män när det kommer till deras mående på jobbet. Dock mår männen lite bättre än kvinnorna på sin fritid.

  • Företagare som har en hög umgängesfrekvens med släkt och vänner mår bättre än företagare med en låg umgängesfrekvens. Företagare som är singlar är mindre nöjda med livet och mår sämre på fritiden jämfört med de företagare som har en partner. Däremot mår inte singlarna sämre på jobbet.

  • Olika personlighetsdrag har en koppling till hur nöjda företagare är med livet. Ju mer emotionellt stabila, utåtriktade, samvetsgranna och ärliga/ödmjuka företagare är desto högre är deras livstillfredsställelse. Öppenhet och vänlighet har dock inget samband med företagares livstillfredsställelse.

  • Företagare är generellt väldigt nöjda med sitt företagande. Av sex olika livsdomäner är företagare endast mer nöjda med familj/nära relationer. Företagare är minst nöjda med sin hälsa.

  • När företagare bedömer livet i sin helhet, tycks tillfredsställelse med företagandet och fritiden vara de enskilt viktigaste faktorerna i denna bedömning. Dessa faktorer är viktigare än hur tillfreds de är med sin hälsa, familj och privatekonomi.

  • Företagare upplever mest glädje i stunden när de har kontakt med sina kunder, däremot är administration och kontakt med myndigheter inte lika glädjefyllt. Vi ser liknande mönster när företagarna får bedöma olika aktiviteter i sitt företagande. De är mest nöjda med sin kärnverksamhet samt kontakt med anställda och kunder. Minst nöjda är de med administration och myndighetskontakter.

  • Majoriteten av företagare jobbar mycket, mer än 40 timmar per vecka. Dessa företagare mår lite sämre än företagare som jobbar färre antal timmar. Vi ser också att företagare som spenderar mycket tid på administration och myndighetskontakter mår sämre än företagare som spenderar mindre tid på dessa aktiviteter.

  • Hög omsättning är inte kopplat till högre välbefinnande bland företagare - däremot är lönsamhet det.  Företagare vars företag gick med vinst senaste året är mer tillfreds med livet och mår bättre både på jobbet och fritiden.

  • Företagare som har företag med hög omsättning är mer nöjda med sin ekonomi men upplever samtidigt lägre autonomi och högre tidspress vilket drar ner deras välbefinnande. Det tycks alltså finnas både fördelar och nackdelar med att driva ett stort företag.

  • Företagare utan anställda mår något bättre både på jobbet och fritiden än de företagare som har anställda, detta tycks bero på att soloföretagare upplever högre autonomi och lägre tidspress.
Gå till nästa kapitel: Företagarens livstillfredsställelse och välbefinnande i stort