podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

I relation till framgångsrikt företagande såväl som till välbefinnande, talas det ofta om att personligheten kan ha betydelse.

När det gäller välbefinnande har tidigare forskning visat att olika personlighetsdrag är betydelsefulla för att förklara skillnader i känslomässigt välbefinnande och livstillfredsställelse (Steel m.fl. 2008). Inom psykologin har en sexfaktormodell för att mäta och studera personlighet blivit alltmer vedertagen (Lee & Ashton 2008).

I undersökningen mätte vi de sex stora personlighetsdragen genom att företagarna fick ta ställning till 24 olika påståenden, till exempel ”Pratar med många olika människor på fester” och ”Gillar ordning”. Skalan kallas IPIP-6 och de sex personlighetsdragen är öppenhet för nya intryck, utåtriktning, vänlighet, emotionell stabilitet, samvetsgrannhet och ärlighet/ ödmjukhet (Sibley m.fl. 2011).

När vi undersökte dessa personlighetsdrag hos olika typer av företagare fann vi inga skillnader mellan de som har stora och små företag, däremot fann vi ett tydligt samband mellan personlighetsdragen och företagarnas livstillfredsställelse (se figur 20). Vi fann här att ”Emotionell stabilitet” (låg neuroticism) har starkast samband med livstillfredsställelse. Detta är inte förvånande då personer som ligger högt på detta drag är bra på att hantera stress och motgångar samt tenderar att vara mindre självkritiska. Utåtriktning, ärlighet/ödmjukhet och samvetsgrannhet är andra personlighetsdrag som har positiva samband med livstillfredställelse. Däremot har de övriga två personlighetsdragen som mäts med IPIP6-modellen, öppenhet och vänlighet, inga signifikanta samband med företagarnas tillfredsställelse med livet.

Varför mår företagare med vissa personlighetsegenskaper bättre? Vilken roll spelar personligheten för lönsamhet och omsättning samt hur man hanterar olika utmaningar i sitt dagliga arbete? I en kommande rapport kommer vi att fördjupa oss mer i sambandet mellan ett framgångsrikt företagande, välbefinnande och personlighet.

Figur 20 rapport.jpg

Gå till nästa kapitel: Diskussion