För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Avslutningsvis vill vi lyfta tre särskilt intressanta insikter som den här rapporten kan förmedla.

För det första, rapporten visar att även om många företagare i Sverige jobbar mycket och upplever en hög arbetsbelastning så tycks företagare överlag känna en hög grad av välbefinnande och livstillfredsställelse. Detta är i linje med andra studier som även visat att småföretagare är mer nöjda med sina liv jämfört med anställda. Detta resultat kan i förlängningen bidra till en mer balanserad bild av småföretagande än den som ibland förmedlas i samhällsdebatten, där fokus ofta riktas mot de mindre positiva aspekterna av småföretagande som till exempel företagares höga arbetsbelastning och långa arbetstider.

För det andra, även om många av de traditionella förklaringsfaktorerna bakom människors välbefinnande också tycks gälla för gruppen företagare, så visar rapporten att det finns intressanta och ibland oväntade skillnader inom gruppen företagare. Till exempel ser vi att soloföretagare mår bättre än företagare med anställda, i synnerhet jämfört med företagare som har upp till 10 anställda. Detta trots att soloföretagare har lägre omsättning och lönsamhet samt är mindre nöjda med sin privatekonomi. En viktig faktor i detta sammanhang tycks vara den lägre grad av kontroll och högre grad av tidspress som företagare med anställda upplever. En angelägen fråga är därför att fundera på vad som behövs för att soloföretagare ska kunna låta företaget växa utan att välbefinnandet påverkas negativt.

En tredje insikt är att företagarnas välbefinnande och tillfredsställelse på jobbet är kopplat till vilka aktiviteter de ägnar sig åt. En glädjefylld arbetsdag för den genomsnittliga företagaren tycks vara en dag med mycket kundkontakt men med lite administration och myndighetskontakter. En ytterligare angelägen fråga är därför att fråga sig hur småföretagares tidsanvändning kan optimeras så de kan spendera mer tid på kundkontakter och kärnverksamheten och mindre tid på administrativt arbete.

Gå till nästa kapitel: Referenser