podcast news play företagaren I media förmån faq

Vad vill Företagarna?

Fem förslag på att underlätta för småföretagen att skapa jobb och bidra till välfärden.

Småföretagare skapar inte bara arbetstillfällen och skatteintäkter, de bidrar dessutom till en kommunal riskspridning. När en stor arbetsgivare lägger ned verksamheten eller flyttar ut från kommunen påverkas det kommunens skatteintäkter betydligt mer än om ett mindre företag tvingas lägga ned. På samma sätt påverkar mindre städer och orter mer av de enskilda företagens utveckling än storstäder och tätorter där antalet företag och arbetsplatser är större.

För företagare är det ofta kommunala tjänstemän – och inte politiker – som är den främsta kontaktytan emot kommun och myndigheter. Det är tjänstemän, som tillsynsinspektörer och bygglovshandläggare och som lyfter på luren när en företagare ringer och som åker ut på tillsynsbesök. Ett bygglovsärende som drar ut på tiden kan få katastrofala konsekvenser för en restaurang som ska bygga en uteservering inför sommarmånaderna. Därför är det av yttersta vikt att såväl politiker som tjänste-män har kunskap om de lokala företagens betydelse, förståelse för företagares villkor och också målmedvetet arbetar för att ständigt förbättra och förenkla vardagen för företagare.

Det mest avgörande för att skapa ett bra företagsklimat är att det finns en god dialog mellan kommunen och det lokala näringslivet. Oavsett kommunens storlek behöver det finnas kontaktytor där man kan träffas under både formella och mer informella former och tillsammans diskutera aktuella frågor som rör det lokala näringslivets förutsättningar.

Politiker på nationell, regional och kommunal nivå kan hjälpa till att åstadkomma det. För att underlätta för småföretagen att skapa jobb och bidra till välfärden föreslår Företagarna:

  • Lägre skattesatser på som arbete och företagande.
  • Samtliga kommuner ska ha en tjänstegaranti gentemot företag att fatta beslut om tillståndsärenden inom en viss tid. De avgifter som tas ut för olika tillstånd måste vara transparenta och tydliga.
  • Staten ska inte konkurrera med privata aktörer, och så många marknader som möjligt borde öppnas upp för privata aktörer.
  • Samtliga kommuner ska erbjuda en lotsfunktion där samordning sker kring enskilda företagsärenden som kräver kontakt med flera olika förvaltningar och myndigheter.
  • Rättvisande konsekvensanalyser ska vara en självklarhet när nya regler och lagar introduceras, företagens regelbörda behöver minskas för att ge mer utrymme åt tillväxtskapande.

 

Gå till nästa kapitel: Om undersökningen