För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Företagens utveckling efter finanskrisen

Företagens utveckling efter finanskrisen

Den här undersökningen mäter omsättningstillväxten mätt som nettotal i omkring 235 000 småföretag under perioden 2010–2018.

Generellt sett har tillväxten i omsättningen utvecklats väl i de svenska småföretagen sedan finanskrisen. Tjänstesektorn har utvecklats starkare, även om den svenska exporten och tillverkningssektorn också bidragit till tillväxten.

Ända sedan 2015 uppvisar småföretagen en avmattande tillväxt. En svagare internationell konjunktur, ökade omvärldsrisker och en tilltagande priskonkurrens bland annat till följd av digitalisering och en svag krona, riskerar att bidra till att tillväxten dämpas ytterligare.

Tillväxten sker främst i och nära storstäderna. Det är uppenbart att företag i landsbygdskommuner upplever lägre tillväxt.

Avgörande för att skapa ett bra lokalt företagsklimat är att det finns en god dialog mellan kommunen och näringslivet. Oavsett kommunens storlek behöver det finnas kontaktytor där man kan träffas under både formella och mer informella former och tillsammans diskutera det lokala näringslivets förutsättningar.

Den inhemska politiska miljön har sedan valet hösten 2014 kännetecknats av betydande turbulens och oklarhet. Arbetsmarknadsåtgärder, skattesystemets utformning och andra för konkurrenskraften viktiga frågor riskerar nu dras i långbänk med risk att nyinvesteringar skjuts på framtiden. Då riskerar konjunkturläget att förvärras ytterligare och en kommande lågkonjunktur vara längre.

Gå till nästa kapitel: Inledning - varför studera företagens tillväxt?