podcast news play företagaren I media förmån faq

Om undersökningen

Vår metod för att göra urval av företag och mäta tillväxt.

Urvalet i undersökningen baseras på årsbokslut i aktiebolag som har minst 1 anställd och minst 1 miljon kronor omsättning i respektive år under perioden 2010–2018. (Egen bearbetning av data från Retriever, som i sin tur använder Bolagsverket, Skatteverket och SCB som källa). Offentligägda bolag ingår inte i undersökningen. Totalt ingår 235 000 olika företag i analysen, men antalet företag skiljer sig från år till år på grund av företagsdemografi (Dvs. en obalanserad panel där antalet år ett företag är observerat varierar).

För att mäta tillväxten använder vi ett nettotal på omsättning: andelen företag som redovisar minst 4 procent omsättningsöknings minus andelen företag som redovisar en omsättningsminskning på minst 4 procent. Ett positivt nettotal innebär sålunda att det är fler företag som upplevt positivt tillväxt än negativ.

Genom att använda ett mått på andelen av företag med positiv eller negativ utveckling får företagen samma vikt och påverkar därmed inte undersökningens resultat direkt genom outliers eller extremvärden i form av väldigt stora bolag. Omsättningsutvecklingen studeras för värden över eller under 4 procent eftersom medianen på den årliga omsättningsutvecklingen i hela urvalet och över hela perioden är 4 procent. Ett test med en omsättningsgräns på 1, 2, 3, 5 och 10 procent ger liknande resultat.

Resultatet i den här undersökningen korrelerar hyfsat väl på riks, läns och branschnivå med SCB:s och Konjunkturinstitutets konjunkturmätningar och med Företagarnas årliga konjunkturundersökning Småföretagsbarometern.