headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Erik Ageberg, näringspolitisk expert på Företagarna.

Vi behöver sänkta, inte höjda, arbetsgivaravgifter

LO:s förslag om höjda inbetalningar till pensionssystemet slår mot egna medlemmar, skriver Erik Ageberg, näringspolitisk expert på Företagarna.

Framtidsfrågan pensioner får allt märkligare spinoff-effekter. Utöver knäckfrågan vem som ska förvalta svenska folkets pensioner tycker LO-ledningen på Norra Bantorget i Stockholm nu att den ska driva upp arbetsgivaravgifterna. Detta är ett ovanligt verklighetsfrämmande förslag i ett skede då Sveriges företagare redan är beskattade till bristningsgränsen.

Det är i en intervju i Dagens Nyheter som LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson säger att LO vill höja arbetsgivaravgiften, eller att ta en del av den allmänna löneavgiften, för att i sin tur höja den allmänna pensionen. Det skulle innebära ytterligare belastning på landets jobbskapare som i dag sysselsätter LO:s medlemmar i en allt ökande omfattning. Höjda arbetsgivaravgifter slår därför mot LO:s egna medlemmar och på sikt svensk tillväxt.

Den allmänna löneavgiften är inte en avgift utan en skatt som infördes 1995 för att finansiera Sveriges inträde i EU. I dag finns dock ingen direkt koppling mellan löneavgiften och finansieringen av EU-medlemskapet. I stället används intäkterna från avgiften till helt andra saker än socialförsäkringar och EU. Det innebär också att alla svenskar som förvärvsarbetar också betalar statlig skatt, även om regeringen inte redogör för den.

Sedan införandet 1995 har löneavgiften nästan åttadubblats, och bara sedan 2010 har den fördubblats, från 6 procent 2010 till 11,62 procent 2020. Det innebär att den allmänna löneavgiften nu är högre än ålderspensionsavgiften. Sammantaget betalar företagen årligen in cirka 190 miljarder kronor i allmän löneavgift. Det är redan en betydande del av statens drygt 1 000 miljarder i intäkter.   

Fyra av fem nya jobb skapas i små och medelstora företag. Svensk ekonomi och konkurrenskraft är i hög grad beroende av att små och medelstora företag växer och utvecklas. I Företagarnas undersökningar framgår år efter år att kostnaden att anställa är bland de största tillväxthindren för våra medlemmar. Just arbetsgivaravgifterna pekas ut som det största problemet. 

Företagarna vill därför se sänkta kostnader för att anställa – och i det är sänkt arbetsgivaravgift en viktig del. Andelen av arbetsgivaravgiften som är ren skatt (allmän löneavgift) som ökat lavinartat de senaste åren behöver bli mindre, inte större.   

Men mycket lite har gjorts från politiskt håll för att komma till rätta med problemet. Och nu föreslår i stället LO att det ska bli dyrare. Men det kommer att bli de egna medlemmarna som får betala det högsta priset. Följden skulle bli ökad automatisering och färre jobb.

Det vore klädsamt om LO, i stället för att likt en gökunge gapa efter mer, tog ansvar för de egna pensionerna. LO bör därför arbeta för att privatpersoner uppmuntras att ta större ansvar för sin egen pension genom att återinföra möjligheten till privat pensionssparande som tidigare slopats.

Det måste löna sig att arbeta och att anställa. Att slå krokben för både de egna och Sveriges företagare kan bara åstadkomma motsatsen.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap