För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Expansionsutsikter och tillväxthinder

Ett återkommande och glädjande resultat i Småföretagsbarometern är att småföretagen ser goda möjligheter att växa, även om konjunkturen har dämpats de senaste två åren.

I årets barometer ser 68 procent av småföretagen goda expansionsutsikter jämfört med 70 procent i fjolårets undersökning. Det innebär att andelen företag med möjligheter att expandera fortsätter att vara en bra bit högre än det historiska genomsnittet på 61 procent.

Det är relativt enkelt att starta företag i Sverige, men inte alltid lätt att få företaget att växa och bli framgångsrikt. Det finns många svårigheter och hinder som hämmar företagarnas jobb- och välfärdsskapande. Det gäller till exempel småföretagens konkurrenssituation, samt konkreta hinder som kostnaderna för att anställa och möjligheten att hitta nya medarbetare med rätt kompetens.

Det främsta tillväxthindret är svårigheter att hitta lämplig arbetskraft, ett hinder som har ökat i betydelse i takt med den starkare arbetsmarknaden. I årets undersökning gav 29 procent av företagen det som svar, en ökning från 26 procent förra året och 21 procent 2015. Det är alltså inte svag efterfrågan som främst hämmar företagets tillväxt, utan arbetskrafts- och kompetensbrist. Arbetskraftsbristen är mest framträdande inom bygg- och tillverkningsindustrierna. Där har vart annat respektive vart tredje företag svårt att hitta arbetskraft. Det är också vanligare att brist på arbetskraft i högre grad upplevs som ett hinder bland de större småföretagen.

Den främsta förklaringen till arbetskraftsbristen är svårigheten att hitta arbetssökande med utbildning och erfarenhet som matchar företagets behov. Andra faktorer kan vara svårigheten att attrahera arbetssökande eller att de arbetssökande upplevs ha en felaktig attityd.

Det näst vanligaste tillväxthindret är tuff konkurrens som drygt vart tionde företag uppger. Ungefär lika stor andel företag svarar att höga arbetskraftskostnader är främsta hindret för expansion. Dock har betydelsen av dessa tillväxthinder relativt sett minskat under de senaste åren.

Tillväxthinder

fig-11.jpg

Gå till nästa kapitel: Policyslutsatser