För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Certifieringar och ramverk

Här hittar du information om några av de certifieringar och olika internationella ramverk som finns på hållbarhetsområdet.

SIS – Swedish Standard Institute

Samordnar och driver standardisering i Sverige samt svenskt deltagande i internationellt standardiseringsarbete i ISO och CEN. Publicerar även handböcker och erbjuder utbildningar.

ISO 9001

En ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna relaterat till tex produktion, medarbetare, leverantörer eller kunder i ett företag eller en organisation.  Den innehåller krav som i sin tur baseras på sju principer inom bla ledarskap, kundfokus, processinriktning, medarbetarnas engagemang och relationer med intressenter.

ISO 14000 - En serie av internationella standarder för miljöledning.

ISO 14001 är en ledningssystemssystemstandard för miljö och är certifierbar. Därtill finns vägledningsstandarder för livscykelanalys, miljöredovisning, miljömärkning och miljödeklaration, miljökommunikation, mätning och rapportering av växthusgasutsläpp.

ISO 20400

Vägledande standard för hållbar upphandling som stöd till organisationer för att integrera hållbarhetshänsyn och kriterier inom inköp.

ISO 26000

En vägledande standard för socialt ansvarstagande som beskriver vad ditt företag eller organisation kan göra för att bidra till en hållbar framtid. Den bygger på sju grundläggande principer som tillsammans definierar begreppet socialt ansvarstagande.  Läs mer om ISO 26000 även här.

ISO 37001

ISO 37001 är en ledningssystemstandard mot mutor. Det anger krav och ger vägledning för ett ledningssystem som är utformat för att hjälpa organisationen att förebygga, upptäcka och hantera mutor samt uppfylla lagar mot mutor samt frivilliga åtaganden som är tillämpliga på organisationens verksamheter.

OHSAS 18001

Certifierbar kravstandard för ledningssystem för arbetsmiljö som omfattar uppföljning, utvärdering och redovisning

FR2000

FR2000 är ett svenskt integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet. Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

SA 8000

En ledningssystemsstandard för att frågor som barnarbete, diskriminering, tvångsarbete, hälsa och för att verksamheten och leverantörerna arbetar enligt de mänskliga rättigheterna. SA 8000 kan integreras enligt ISO 14001/9001. Social Accountability International 

IFC

The International Finance Cooperation är ett av Världsbankens fem organ. IFC har lanserat EHS Guidelines, generella och branschspecifika riktlinjer för miljö, hälsa och säkerhet utformade för att etablera norm främst för länder och regioner där det saknas lämpliga regelverk.

FN:s Global Compact

Global Compact är ett FN-initiativ som innehåller tio generella principer för företagens sociala ansvar. Principerna baseras på internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Företag kan ta stöd i principerna, men kan också välja att ansluta sig till initiativet. Hemsidan är på engelska.

Global Reporting Initiative - GRI

GRI är en oberoende internationell standardiseringsorganisation som utvecklar och ramverk och riktlinjer för hållbarhetsredovisning. GRIs ramverk finns i flera olika nivåer och företag kan använda sig av riktlinjerna för att strukturera och/eller rapportera sitt hållbarhetsarbete. Hemsidan är på engelska men riktlinjerna finns även översatta till svenska.

ILO - International Labour Organization

ILO är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor.  ILO:s globala riktlinjer, konventioner, tas fram tillsammans med medlemsstater om anställnings-, arbetsvillkor och industriella relationer. 1998 antogs de sk kärnkonventionerna om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet:

  • föreningsfrihet, organisationsrätt och erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar (ILO 87 och 98)
  • avskaffande av diskriminering i arbetslivet (ILO 100 och 111)
  • avskaffande av alla former av tvångsarbete (ILO 138 och 182)
  • avskaffande av barnarbete (ILO 138 och 182)
Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.