podcast news play företagaren I media förmån faq

Turordningsfrågor

Vilka undantag bör finnas från principen först in-sist ut?

Medarbetarna är en av de allra viktigaste – om inte den viktigaste – resursen i företagen. Om de har fel kompetens kan företaget aldrig bli framgångsrikt.  I en snabbt föränderlig omvärld är det inte säkert att den som varit anställd längst är den som är mest kompetent. Därför behövs undantag från principen först in-sist ut för att företag ska fungera. 

LAS-utredningen föreslår

  • Att öka antalet undantag från turordning till fem i alla företag innan turordningen fastställs.

  • Att införa en karenstid på tre månader för hur ofta undantagen får tillämpas.

  • Att möjligheten att slå samman driftsenheter tas bort. (Facket kan i dag yrka på att slå samman driftsenheter).

  • Att arbetstagare vid omplacering på grund av arbetsbrist ska kunna ta tjänsten direkt (efter en kort introduktion) och inte som i dag efter en upplärningstid om högst sex månader.

Parternas överenskommelse föreslår

  • Att arbetsgivare och fack i första hand gör en avtalsturlista med kompetens i fokus, som avsteg från sist in-först ut.

  • Att LAS förändras och tillåter tre undantag i alla företag vid berörd driftsenhet och avtalsområde.

  • Att om företaget har kollektivavtal kan fyra arbetstagare undantas per avtalsområde och driftsenhet. Föreslås i huvudavtalet det vill säga för företag med kollektivavtal.
  • Ett alternativ om parterna inte enas om det ovan nämnda, som innebär att arbetsgivaren får undanta högst 15 procent av det totala antalet arbetstagare vid berörd driftsenhet per avtalsområde innan lagturlista fastställs. Dock kan högst 10 procent av det totala antalet anställda vid berörd driftsenhet, per avtalsområde. Föreslås i huvudavtalet dvs för företag med kollektivavtal.

  • Karenstid för utnyttjande av undantag i LAS om tre månader.

Företagarna tycker

Utredningens förslag om fem undantag från turordningsreglerna är bättre och enklare än överenskommelsen mellan parterna. Den senare ger möjligen stora företag en fördel genom att 15 procent (eller 10 procent av samtliga anställda) kan undantas, men bara om den möjligheten skrivs in i lagen (LAS) och inte bara står i huvudavtalet som förslaget nu ser ut.

Bäst ta bort sammanslagningar

Lise-Lotte rund.png

Skillnaden mellan utredningen och överenskommelsen för driftsenheter berör bara företag med kollektivavtal och är därför inte ett stort reellt problem för småföretag. Men principiellt vore det bättre att ta bort möjligheten att göra sammanslagningar.

Omplacering i utredningen bäst

Omplaceringsförslaget i utredningen är mycket bättre än överenskommelsens möjlighet att göra en avtalsturlista utifrån kompetens vid arbetsbrist. Att ingå avtalsturlistor har visat sig vara svårt. Facken kan fortsätta kräva sist in-först ut.

Det är dåligt att en arbetsgivare som gör en verksamhetsförändring enligt överenskommelsen kan komma att som i dag tvingas lära upp någon som ska ta en tjänst framför en annan person som redan har rätt kvalifikationer, men kortare anställningstid. Utredningens förslag om ändrade regler för detta är mycket bättre.

 

Gå till nästa kapitel: Personliga skäl till uppsägning och minskade kostnader vid uppsägning