headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg

Gasa med reformer när ekonomin bromsar in

Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg ser ytterligare tecken på att den svenska ekonomin utvecklas svagare.

Företagarnas egen konjunkturundersökning, Småföretagsbarometern, visade redan före sommaren att konjunkturläget håller på att försvagas. Det finns flera orsaker till att småföretagens tillväxt börjar avta. Det främsta tillväxthindret är bristen på lämplig arbetskraft. Svårigheterna med att hitta personal med relevant utbildning och erfarenhet har gjort att 4 av 10 företag tvingats tacka nej till order. En svagare konjunktur i omvärlden, ökade omvärldsrisker och den tilltagande priskonkurrensen i näringslivet kan också bidra till den lägre tillväxttakten.

Förutsägbara villkor som underlättar och stödjer företagande blir då än mer avgörande för Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Januariöverenskommelsen kan vara grunden för en sådan politik, men då måste regeringen gå från ord till handling! Arbetsmarknadsåtgärder, skattesystemets utformning och andra för konkurrenskraften viktiga frågor riskerar att hamna i långbänk med risk att nyinvesteringar skjuts på framtiden. Då riskerar konjunkturläget att förvärras ytterligare.

Strukturreformer behövs framförallt inom tre områden:

Säkra småföretagens tillgång till kompetens

Svenska småföretags svårigheter med att hitta arbetskraft med rätt kompetens har blivit allt mer akuta. Kvaliteten på det svenska utbildningssystemet måste höjas på alla nivåer och bli mer anpassat efter arbetsmarknadens efterfrågan.

Sänk kostnaden för att anställa och underlätta rekrytering

Många företag upplever att kostnaderna för att anställa är för höga. Fler vägar in i arbetslivet behövs för de grupper som idag står utanför arbetsmarknaden.

Värna lönsamheten och incitamenten till företagandet

Många svenskar funderar på att starta företag men det är betydligt färre som tar steget. Fler skulle våga förverkliga sina affärsidéer om balansen mellan risk och avkastning förbättrades. Att till exempel utveckla och anpassa trygghetssystemen för företagare skulle kunna ha en avgörande betydelse. Även skattesystemet måste uppmuntra företagande och investeringar i mindre onoterade företag.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap