podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Krönika: Kronkaoset slår mot småföretagare

Den svaga kronan är bra för exporterande storföretag, men för småföretagen är importen viktigare. Det är dags att nyansera debatten om kronkursen, menar Företagarnas chefekonom Daniel Wiberg.
Publicerad 14 maj 2019
Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg. Foto: Oskar Omne.

Den svaga kronan är en björntjänst för många företag. Den bidrar till att skapa osäkerhet och som en konsekvens är det många företagare som tvekar att expandera sina verksamheter. För att belysa hur svenska företag påverkas av den svaga kronan genomförde Företagarna en undersökning bland drygt 1 000 företag i slutet av 2018. Hela sju av tio importerande företag upplever en negativ påverkan från den svaga kronan. Även bland exporterande företag upplever drygt ett av fem den svaga kronan som negativ och ett av fyra anser det som positivt. Generellt anger 28 procent av företagen att den svaga kronan påverkar företaget negativt.

Den svaga kronan har en negativ påverkan på importerande företag eftersom internationella inköp och import blir dyrare. För exporterande företag kan en svagare krona både vara bra och dåligt, men generellt gynnas svensk export av att svenska produkter relativt sett blir billigare.

Valutakursen och den svaga kronan har dock en relativt sett större negativ påverkan på Sveriges småföretag eftersom import är vanligare bland småföretagen än export. Dessutom påverkas mindre företag mer av valutakursrörelser än storföretag, eftersom de har mer begränsade möjligheter att valutasäkra mot oförutsedda valutakursrörelser.

Den svenska konjunkturen är fortsatt relativt stark. Osäkerhet råder dock kring konjunkturutvecklingen framöver, allt fler tecken pekar mot ett svagare konjunkturläge. Det är alltså mycket som talar för att kronan kommer att fortsätta vara svag under en längre tid. Riksbanken har de senaste åren fört en väldigt expansiv penningpolitik – med låg och även negativ ränta kombinerat med stora köp av obligationer – vilket är en förklaring till den svaga kronan. Förväntningarna om framtida höjningar av räntan har återkommande fått skjutas fram och penningpolitiken tycks alltmer distanserad från den svenska ekonomiska utvecklingen i övrigt. Allt mer tyder på att Riksbanken kommer avvakta med ytterligare räntehöjningar.

Kronkursen styrs alltså av Riksbankens penningpolitik och den globala marknadens förtroende i svenska statens återbetalningsförmåga, vilket grundas på en bedömning av Sveriges nuvarande ekonomiska tillstånd och framtida tillväxtmöjligheter. Även de politiska förhållandena i landet spelar en roll, och dessa har varit allt annat än stabila i Sverige under det senaste halvåret. Den svenska kronan liksom de svenska företagen skulle helt säkert gynnas av en mer stabil och långsiktig näringspolitik. Tyvärr talar både konjunkturläget och riksbankens senaste protokoll för att försvagningen av kronan kan komma att fortsätta.

Bra!
En svag valuta underlättar exportaffärer.

Dåligt!
Den svaga kronan drabbar importerande småföretag.

Fler nyheter från Företagarna